УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ В ПРАЗІ

МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ

ВИБРАНІ ТВОРИ

ЗВІРКА ПОЛІТИЧНИХ ТВОРІВ З ПРИМІТКАМИ

під загальною редакцією

ПАВЛА БОГАЦЬКОГО

Том І

ПРАГА -- НЮ ЙОРК

НАКЛАДОМ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВИХ ТОВАРИСТВ В АМЕРИЦІ

1937


Редакційна Комісія:
Л. Білецький, Павло Богацький (голова Комісії). Н. Григориїв, Арк. Животко (секретар), О. Мицюк і Мих. Скидам.

Співробітники:
Гриб Т., Остапович М., Пилькевич С., Станіславський К., Шаповал Микита,(+), Шаповалова О.

Друкувала «ЛЕГІОГРАФІЯ», Ргаhа - XІІІ., Sаmоvа ul. 665


ЗМІСТ КНИГИ:

 1. В імени Видавців Стор.
 2. Памяті ініціятора видання — Б. М. Залевського Стор.
 3. Від Редакції Стор.
 4. Н. Григориїв — Доба М. Драгоманова. .
  1. Світовий суспільний процес: Вступ. Консерватизм. Лібералізм. Соціялізм. Боротьба світоглядів. Перемога політичного лібералізму. Розвиток культурно-господарського лібералізму. Імперіялізм. Національні рухи. Робітничий рух та соціялізм. Стор. 1
  2. Суспільний процес в державах українського перебування в Австро-Угорщині. В Росії. Стор. 11
  3. Стан українського суспільства: Ступінь історичного розвитку. Соціяльно-економічний стан. Культурний стан. Національні змагання. Стор. 20
   Завершення. Стор. 28
 5. М. Шаповал — Михайло Драгоманов, як ідеолог Нової України.
  Вступ. Життя Драгоманова Праця Драгоманова. Науковий світогляд Драгоманова. Соціологічні погляди Драгоманова. Націоналізм та інтернаціоналізм. Соціяльна програма Драгоманова. Революція та еволюція. Засади тактики Драгоманова. Критика і оцінка ідеології Драгоманова. Стор. 31
 6. Автобіографія М. Драгоманова, переклад О. Шаповалової з додатком — П. Б. Стор. 56
 7. Відповідь М. Драгоманова на юбілейні привітання Стор. 89
 8. Переднє Слово до «Громади».
  1. Межі нашої мужицької України в Росії й Австрії. — Наші сусіди-мужики. — Чуже начальство й панство на нашій землі. — Змагання наших простих людей до волі й спілки на всій нашій Україні в козацькі часи XVIII ст. — Останій поділ наших людей і неволя в XVII ст. — Змагання наших людей до волі й спільноті в XIX ст. — Письменство українське й наука про Україну в Росії; змагання мужиків до волі й землі. — Змагання наших людей де волі духовної в XVI—XVII ст. й попівська неволя в XVIII—XIX ст.; Братства міщанські в XVI ст. й селянські в XIX ст. (люде божі й штунди). — Змагання наших людей до волі й Землі в Австрії. — Марність надії на царство й попівство. — Своя воля на своїй землі. — Можливість і вартість своєї української держави. — Українська козацька держава XVII ст. й правдива своя воля: товариство й безначальство — Товариство в Січі Запорозькій. — Товариські й громадівські змагання й наука в Европі й Америці: соціялізм. — Однаковість українських і соціяльних змагань. Стор. 93
  2. Конечна ціль громадської праці. — Зміни половинні й посередні станції: державні зміни. — Служба людей з теперішнього панства мужицьким громадам. — Проби такої служби на Україні: українські, польські й всеросійські. — Потреба ясно одмежованого українства в тій службі. — Всесвітня наука й краєва праця. — «Всесвітня спілка робітників» і товариства по країнам і породам. — Українські потреби громадівської праці: політичні вільности, осілость по країнам і громадам і спеціяльність праці; живі повстання громадських людей; потреба праць не політичних і зріст нових порядків в громадах; праця противупопівська й наукова. — Український соціялізм — не партія, а громада. — Що тепер може зробити українська печать? — Українці в чужій печаті. — Наші думки про чужих людей на Україні. — Наші супротивники й спільники. — Федеральна спілка в Росії й в Австрії. — Спілка демократії в недержавних породах в Европі. — Користь з неї для державних пород. — Спілка Українців з західними Славянами. Стор. 118
 9. Програма «Громади» — 1880 р Стор. 148
 10. Малоруський інтернаціоналізм Стор. 152
 11. Шевченко, українофіли і соціялізм. III Стор. 162
  Шкода од молебнів Шевченкові. — Безсильство «Кобзаря» для заснування міцного народовства й самого українолюбства в Росії й Австрії. — Що вкорінило українське громадянство в Галичині? — Наука Українцям з об'єктивного й історичного перегляду Шевченка й українства його часу: потреба широкої науки, * впорядкування й сміливого вільного вчинку; потреба виходу з думкою й працею за границю Росії, в Европу й Славянщину. — Московсько-всеросійські й українські ями на дорозі українського громадянства: «русская одежда» соціялізму: — московське бунтарство й українське гайдамацтво замісць соціялізму. — Потреба європейського городського розуму й праці серед українських селян і українства серед городян. — Чим може тут по-слуговати українське письменство? — Подібність теперішньої хвилі українства до 1845—46 рр. і 1859—63 рр. — Чи підуть Українці самі по собі, чи позаду за другими?
 12. Мужицькі бунти й письменні Бунтарі Стор. 193
 13. Наука з попередніх оповідань Стор. 206
 14. Українці громадівці перед польським соціалізмом і польським патріотизмом Стор. 216
 15. Польським громадівцям в Росії Стор. 224
 16. Чудацькі думки про українську національну справу.
  1. Вступне слівце. — Проба моєї розмови з громадою «Зорі». — Стаття «Туриста в «Правді» і друга «чудацька» допись в «Зорю». — Допись спалена; потреба обговорення справ, що були в ній зачеплені. Стор. 228
  2. Суд Іспанця про рос. письменство. — Жовта і біла шкура. — Початки ворогування між людьми різних пород і вір. — Реакція проти тому ворогуванню і національні держави. — Національна держава італійська і швейцарські Італійці. — Національна держава німецька і Альзас, Лотарінгія й Познанщина. — Італійці в Австрії. — Всесвітня правда спільна всім національностям. — Початки космополітизму в Персії, Індії, Греції, Римі. — Христіянство — релігія космополітична. — Христіянство і Магометанство і початки гуманізму та нового космополітизму. — Зріст націоналізму в Німеччині XVIII в. — Вільність національносте і примусове національство. — Національство у Славян. — Російське письменство найменше націоналістичне між сла-вянськими і тим найцікавіше для Европи — Його вага для України. Стор. 231
  3. Чи розмова про космополітизм і націоналізм «не на часі», для Українців? — Вартість російського письменства для Українців. — Фальшиві всесвітники і назадники. — Латинська мова в давній Европі і зріст національних мов. — Заборона мови української і суд «Правди» про письменство російське. — Вплив російського письменства на Русинів австрійських. — Реґрес сучасного українського письменства. — Фактичне помосковлення укр. інтеліґенції. — її нчобразованість. — Сучасна укр. белетристика: «Над чорним морем», «Боротьба» і т. і. — Українофільство в науці застарілий напрям. — Зріст інтернаціоналізму в сучасній Европі і в Росії. — Відсталість Українців (Костомарова). — «Правда» і стаття Слонімського. — Сучасні укр. учені: Потебня, Сумцов, Житецький, Антонович, Дашкевич, Куліш. — Хиби укр. історіографії. — Праця Лучицького про стан володіння землею на Україні. — Народне звичаєво право і праці над ним Українців. — Укр. фолкльор і «добровільна реакція». — Чого треба для обновлення укр. письменства? — Спор Пипіна з Огоновським. — Самостійність укр. письменства і «домашній обиход». — Перешкоди, з якими бореться рос. письменство. — Хто спиняє зріст укр. Письменства в Галичині? — Всеславянська вартість рос. мови. Стор. 241
  4. Обрусіння; непопулярність розмови про нього. — Мудровання «самобьітников» про цю справу. — Брошура д. Баштового і його погоння за чистими національними типами. — Його три типи державні в сучасній Европі. — Система обрусіння — поява вселюдська, не національна. — Національний примус і національний автономіям у Асірійців, Персів, Греків, Римлян. — Культурний универсалізм Буддізму. — Жидівство і христіян-ство. — Вплив літератури свіцької. — Пановання латини в середніх віках. — Секти допомагають до творення національних літератур в Англії, Франції, Чехії. — Реформація і народні мови. — Церковна аристократія і церковна мова в східній церкві. — Церковщина і народна мова на Україні. — Вплив протестантства на зріст свіцького письменства. — Національно письменський централізм в Европі: 1) Англії: а) Валійці — Товариство біблійне і патріотична мрія, б) Кельти в Ірляндії. — в) Кельти в Шотландії — 2) У Франції. — а) Нідерландці в Бургундії. — б) Централізація державна Дюдовіка XIV. і пізніше.— Якобинці, деклярація прав чоловіка і примус язиковий (мова Барера). — в) Фелібри — г) Бретонці і Біскайці. Стан недержавних діялектів і «раіоів» у Франції. — 3) Германізація в Австрії. — 4) Державно-національний централізм у Росії. — Його відносини до України в XVII—XVIII вв. -— Чому пропав національно-культурний автономіям український? — Укр. автономізм в XIX в. — Його слабість і як його скріпити? Стор. 261
  5. Державний сепаратизм України від Росії. -— «Партія австро-фільська» на Україні і аноніми в «Правді». — «Очайдухи» — москвофіли і москвожерці. — Наші союзники в боротьбі з обрусінням? — Про що нам вмовлятись з Великорусами? — Від чого буде залежати обсяг прав України в конституційній Росії? —- Федералізм і державна децентралізація в сучасній Европі. — Англійський «Іосаl government» і російські земства. — Практична згода в 25-літній праці земств укр. і великоруських. — Органічний зріст українства при конституції. — Укр. безполітичні культурники і рос. револ. безкультурні політики. Стор. 305
  6. Національні святощі і предки гр. Тишкевіча. — Народні звичаї і костюми. — «Народна» релігія. — Кирилиця. — Юліянський календар і поклони перед «консерватизмом народним». — Народня мова. — Шкідливість культу «народніх святощів». — Культ цей в Галичині підпирає москвофільство. — Перевага москвофілів над народовцями в Галичині. — Симпатія москвофілів до рос. самодержавія. — Наумовича теорія «твердого руського язика». — Конечність утілітарно-просвітного погляду на мову. — Еволюційний погляд — основа «Чудацьких думок» Стор. 315
 17. Примітки до тексту злагодили: П. Б., Т. Гриб, А. Животко, М. Остапович і К. Станіславський. Стор. 325
 18. Словничок Драгоманов, склав П. Б. Стор. 403
 19. Покажчик імен Стор. 405
 20. Список малюнків Стор. 410
 21. Зміст книги Стор. 412