353

1


Анатолій Круглашов, ДРАМА ІНТЕЛЕКТУАЛА: ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА (2000)


Розділ IV. ПОЛІТИЧНА ЕТИКА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА


Політична етика - найважливіший критерій, за яким можна визначати характер, спрямування і можливі наслідки суспільних і політичних рухів. Особливого значення питання взаємозв'язку мо­ралі і політики набуває в переломні, кризові епохи, у часи ради­кальної зміни духовних орієнтирів, масових рухів, політичних пе­реворотів, нарешті, соціально-економічних трансформацій. Відповідь на питання - кому належатиме влада, навряд чи залежить від продекларованих етичних цінностей. Але межі використання влади, дійсні способи реалізації цілей політиків значною мірою виз­начаються рівнем етичної свідомості лідерів, загальним станом по­літичної культури учасників суспільних процесів.


М. Драгоманов діяв у той час, коли історія Європи наближа­лась до критичних поворотів і політика переставала бути справою привілейованих соціальних груп, усе більш впливаючи на різнома­нітні сфери людського буття. Включення у політичну діяльність ін­телігенції, її намагання отримати масову підтримку відкривали нові канали для соціальної творчості, актуалізували питання про цілі, завдання і засоби політичної боротьби. Офіційна етика, ідеологія правлячих імперських режимів усе менше відповідала новим суспіль­ним запитам. Соціальні й національні рухи пропонували, у різнома­нітних варіаціях, альтернативні до існуючого ладу проекти, апелю­вали до "справжніх" людських цінностей, які, на їх думку, не були і не могли бути захищені офіційною владою. Ширилася "культура опозиційності", все потужніше заявляли про свої права та інтереси "бездержавні" народи. На роль творців найкращого майбутнього претендували представники різних революційних організацій.


В умовах зростаючого невдоволення політичними режимами Російської імперії і, меншою мірою, Австро-Угорщини, іеред націо­нальними діячами України постала ціла низка запитань а серед них і про моральну "легітимізацію" їх національно-культурннх і політич­них прагнень, про вибір засобів втілення цих прагнень у життя, про бажане й небажане для національної моральності, про прийнятне і неприпустиме у поведінці суспільних діячів. Ці питання мали важли­ве теоретичне і практичне значення. Без їх розв'язання неможливо було заявити про особливості і сенс українського руху, мобілізувати під його прапори співвітчизників, визначити, якою дорогою і з ким разом прямувати до осягнення національних цілей.


На ці запитання намагався дати відповідь також і М. Драгома­нов. Специфіка формування його поглядів на політичну етику по­лягає в тому, що він змушений був не лише розмірковувати, теоре- тично визначати моральні орієнтири для національного руху. Він брав безпосередню участь у діяльності українських громадських організацій, у російському революційному русі, а також у спробах здійснення проектів, які стосувались народів Центрально-Східної Європи. Різнобічність теоретичних зацікавлень ученого відобра­зилась в його вагомій друкованій і писаній спадщині, а його вклю- ченість у реальну політичну практику призводила до ситуації "пер­манентного" етичного вибору і, нерідко, конфлікту. Драгоманов цілком справедливо може вважатися одним із найяскравіших ук­раїнських мислителів серед тих, які зверталися до проблем політич­ної етики і, разом з цим, були певним прикладом етичної поведінки для своїх послідовників і однодумців. Оскільки ж як в Україні, так і за її межами діяльність Драгоманова мала не лише прихильників, але й відвертих ворогів, його особиста моральна позиція, погляди на етичні аспекти політичної діяльності знаходили певний відгук у оцінках і критичних виступах сучасників. Спробуємо проаналізу­вати основні теоретичні аспекти політичної етики Драгоманова.

   4.1. Політична мораль: теоретичні аспекти підходів Драгоманова


А) Історично-філософські засади поглядів М. Драгоманова на політичну етику


З початку своєї наукової, викладацької та публіцистичної ді­яльності Драгоманов звертає увагу на проблеми етики, на місце моралі у системі людських відносин, на політичну поведінку істо­ричних діячів. Поділяючи погляди послідовників західноєвропейсь­ких філософських шкіл, насамперед раціоналізму і позитивізму, Драгоманов уже в ранніх своїх творах стверджував: "Як тільки людство вийшло з первісно-дикого стану, то [воно] стало усвідом­лювати певний моральний ідеал, який був відправним пунктом для оцінки сучасності, минулого і майбутнього, тобто ембріоном і фі­лософії історії" [ 1 ]. Сам Драгоманов не береться формулювати зміст морального ідеалу людства у різні епохи його історії. Проте мірку­ваннями щодо пошуків такого ідеалу різними цивілізаціями про­низані його наукові історичні, фольклорні розвідки та пізніші на­уково-популярні праці. Останні він почав видавати ще перед еміграцією у Києві, а особливо плідно працював над ними напри­кінці свого життя, призначаючи їх для потреб просвіти галицьких і буковинських селян та робітників.


Будучи громадським діячем, серед найважливіших рис людсь­кої етики Драгоманов на перше місце ставив потребу в суспільній солідарності, взаємодопомозі та підтримці. "Вироб такої солідар- ності - справа не легка, - відзначав він. - Вона потребує перш усього розуму досить сильного і сміливого, щоб він міг поглянути на діло без усяких упереджень, вільно від усяких споминів історичних і від теперішніх зріслих на історичному грунті інституцій, почастних ін­тересів, звичок і інстинктів, а також і від теперішньої опозиції їм, котра часто єсть тілько копією з status-quo, до котрої лишень пос­тавлено плюс замісць мінус" [2]. Відчуваючи у собі здатність до тако­го погляду на історію людства, Драгоманов неодноразово пропо­нує своє бачення еволюції суспільної моралі, значення тих чи інших чинників у етичному розвитку окремих цивілізацій та народів.


Загальний погляд на розвиток людства у Драгоманова відріз­нявся відчутним оптимізмом. Він неодноразово у різних творах наголошував на дієвості людського прогресу, на спрямованості розвитку людства від гіршого до кращого: "І хоча тепер ще багато треба праці, аби всі люди жили щасливі, та все-таки придивляю­чись, як живуть ріжні народи на світі і читаючи, як вони гинули від найдавніщих часів аж до наших, побачимо, що в життю людськім іде поступ до ліпшого. З сего просвічені люди виводять надію, що колись то буде добре всім жити на землі" [3]. Висловлюючи не так переконання, як надію на краще, Драгоманов вірив, що тільки така надія може "освітити" дорогу в майбутнє, підтримати у скрутні часи сьогодення і не дати занепасти духом серед тих труднощів, якими переповнене життя будь-якої людини, а тим більше пересічного його сучасника-співвітчизника.


Окрім ствердження загальної переконаності у просуванні люд­ства до щасливіших часів він намагався показати, в який спосіб можна наближати такі часи і що для цього треба робити. "Науки і умілості, навичка думати про правду і почувати прекрасне роблять людей инакшими і ліпшими, підбивають людей до того, аби дума­ти не тільки про себе самих, але й про других, виробляють поступ людських звичаїв і норовів, поступ громадської справедливості. Чим далі, все більше стає людей, - висловлював свою думку Драгома­нов, - котрі готові навіть самі терпіти, аби завести справедливість у громаді, тай іншими способами поліпшити долю других, і при тім не ждуть за те для себе ніякої заплати ані на сім, ані на тім світі" [4].


Наука і мистецтво не здавались навіть їх популяризаторові без­доганними засобами етичного поступу людства. Але він визнавав: "Наука, хоч і не зразу доводить людей до правди, хоч по дорозі дає людям і помилки, а иноді і горе, та лишень пробою та взаємною наукою люде доходять до правди" [5]. Втім, роль науки як духов­ного провідника, за Драгомановим, є порівняно новим явищем в історії, більше того, не в усі часи вона була спроможна ефективно виконувати свою світоглядну, етично-спрямовуючу функцію. "Фі- лософи вважали, що людей треба так виховувати, аби вони робили по правді і відверталися від неправди, щоби там з ними не було на сім, чи на тім світі. Але філософська наука, котра опиралася лише на розум, розходилась межи людьми по малу. А наука християнсь­ка, котра спиралася на проповідь про рай і пекло, була приступна і для найменше просвічених, для найгрубіших людей" (6).


Драгоманов визнавав переваги християнської етики у порів­нянні з "варварським" станом стосунків у суспільстві, зокрема, зна­чення заповідей, які закликали людей до милосердя, взаємної лю­бові та утримання від дій, які можуть зашкодити іншим. На прикладі євангельської заповіді, що закликала "пробачати винуватцям на­шим", вчений формулює своє критичне ставлення до неї як не до­статньої для моральної регуляції суспільних стосунків. "Звісно така заповідь милостива і ліпша, - визнавав він, - ніж старий закон про помсту, але вона не кладе ніякої границі против злого... Що ж буде, коли всі люде будуть не противитись злу, не будуть старатись пере­мінити такі порядки, при котрих з бідного здирають остатну оде­жину? - А вже-ж, що зло буде панувати до віку. Очевидно, що тут не поможе особиста милость, а надто непро ивенство злу, а треба перемінити громадські порядки. Але ж про ці порядки євангельсь­ка наука навіть і не згадує" [7].


Взагалі релігійна модель впливу на поведінку людей особливо привертала увагу Драгоманова. І за цим було не лише абстрактне зацікавлення, прояв позитивістського ставлення вченого до про­блем релігії. Якщо врахувати, що більшість популярних драгома- новських видань написана ним для потреб поширення радикаль­ної політичної програми в Галичині та Буковині, а вже через них - на підросійську Україну, то творення національної концепції пол­ітичної етики, визначення того, хто саме є її носієм, було одним з першочергових завдань. На думку Драгоманова, ні офіційна релі­гія офіційних католицьких і православних церков, ані її традицій­ний носій - підконтрольне правлячим режимам священство, не мог­ли стати напрямними для нового етапу українського руху. Наприклад, застосовуючи моральний критерій оцінки впливу хрис­тиянства на безпосередню поведінку віруючих, Драгоманов вказу­вав на приклади безпорадності християнської етики в регулюванні громадських відносин [8].


Завдання формування нової суспільної моралі, на його думку, покликана була виконати світська національна інтелігенція, яка от­римала європейську освіту, була здатна стати провідником українсь­ких селян і міщан. Звідси походило його бажання відсунути від мо­рального проводу в українській громаді духовенство, звідси ж походять його спроби поширити протестантську етику та організа- цію в Україні. На перший план учений і громадський діяч висував потребу формування атмосфери громадського служіння, суспільної солідарності, відданості інтересам загалу. "Очевидно, щоб підперти рух народний до того, щоб дати в релігії перше місце цій етиці, - відзначав він, - треба підрізувати в народі чудотворний світогляд і підпірати раціоналізм, - як для того, щоб та етика поставлена була вірно і міцно, треба розширити альтруїзм індивідуальний до гро­мадського, показуючи, що любов до людей мусить не обмежуватись поміччю особам, а вести й до служби й цілій громаді" [9].


Без урахування цих національно-політичних орієнтирів Дра­гоманова важко зрозуміти його увагу до проблем формування хрис­тиянства та інших світових релігій, його надзвичайно активну пуб­ліцистичну і видавничу діяльність у часи піднесення Русько-Української радикальної партії. Дезінтегроване українське суспільство (за державно-політичними, конфесійними та культур­ними ознаками), передовсім, потребувало консолідації, можна на­віть сказати "соціальної реконструкції", тобто подолання тих чис­ленних "розламів" у загально-національному бутті, які перешкоджали навіть поміркованій культурницькій діяльності і робили більш аніж проблематичними можливості загальноукра­їнської політичної дії. Звідси особливий наголос Драгоманова на потребі, пріоритетності, особливій значущості суспільної солідар­ності. Він закликав національну інтелігенцію: "...то-ж треба прига­дати такі заповіді, котрі би піддержували їх (людей. - А.К.) життє, а такі заповіли можна помирити з правдою тоді, коли сказати лю­дям, аби вони дбали все про громадське добро, то будуть тим са­мим служити і собі самим. А без думки про громадське добро ли­шається одно з двох: або дбати кожному про своє богатство, або жебрати і помирати!" [10].


Ось тому важливо було підтвердити, що зусилля українських діячів не марні, вони потрібні, вони обгрунтовано відповідають як національним потребам, так і "вимогам" всесвітнього прогресу. З таким "союзником" як всесвітній поступ можна було сміливо бра­тись до справ на будь-яких ділянках національного розвою. Драго­манов відзначав: "В історії очевидний зріст солідарності людей од роду-племени до націй-держав і далі до людськості. Зріст цей іде не тільки через самий поступ і інтелекту і моралі, або через постепен- ну зміну "жизнеопісаній", а й через зріст матеріальних інтересів, при чому поступові помагають навіть хижі інстинкти людей (Sic! - А.К.), бо люди все ж таки звірі, і те, що ми звемо гуманністю, не єсть в їх первісне, істотне, а вироста тільки помалу" [11].


Гуманність як продукт поступового і далеко не безперервного розвитку цивілізації була надто тендітним творінням, щоби покла- датись виключно на неї у розв'язанні матеріальних і духовних про­блем життя. Характерно, що Драгоманов (якого нерідко і занадто перебільшено вважають свого роду українським парафразом Пру- дона) наголошував на особливій ролі держави, власне національ­ної держави як гаранта і головного інституту захисту основних людських потреб, у тому числі охоронця суспільної моральності. Полемізуючи з ідейними анархістами та іншими критиками "дер­жавності" як аморальної установи, зокрема зі славнозвісним ро­сійським письменником JI. Толстим, Драгоманов наголошував: "Річ у тім, що який би не був початок держав, які б не були їх неправди, - а все таки державні інституції стали тепер аккумуляторами і ко­лективної думки і волі, котра мусить же принаймні касувати не­правду, коли вона признана за таку більшістю хоч найбільше осві­чених людей, коли не всією державною людністю. В державах вільних, таких, як Швейцарія, або Англія, така колективна думка швидче може скупчитись у парламентах, ніж у самодержавних мо­нархіях, а Толстой одним махом б'є і парламенти і царів" [12]. Про­те більшість українців жила в країні, де парламентський устрій і вплив освічених і гуманних громадян на суспільну думку і держав­ну політику все ще був тільки мрією і віддаленим майбутнім. Та й в Австро-Угорщині демократична політична культура тільки почи­нала набувати суспільного значення. В цих умовах Драгоманов звертався до розгляду історичного досвіду країн, які мали багато спільного з Російською імперською державністю. Зокрема, в тому, що були приречені на загибель. А в "приреченості" Росії, як і інших імперій, Драгоманов не мав жодного сумніву.


Змальовуючи, наприклад, пізній імперський Рим, Драгоманов проводить прозорі паралелі з недалеким майбутнім революційної Росії. "Кожний новий порядок виникає у наслідок боротьби інте­ресів. Але ця боротьба інтересів може освітлюватися ясним усві­домленням ідеалів; тоді вона буде боротьбою ідей на грунті інтере­сів; тоді і на чолі партій, що борються, стануть ідеалісти, люди з прямо і чесно поставленими прапорами. Якщо ж боротьба інтере­сів іде в суспільстві малоосвіченому і грубому, якщо класи пригні­чені мають мало спільного з класами пануючими, якщо поміж ними існує національна різниця, причому інколи переможені національ­ності розумово вище переможців, якщо минуле пануючих класів є тільки егоїстична експлуатація кожного, хто слабший, якщо тому всякий поступ вперед буде різко підривати егоїстичні інтереси па­нуючих, а низький рівень їх розвитку посилює консерватизм ста- родумством, - тоді боротьба набере характеру громадянських, а то й національних війн, рух вперед відбудеться не за посередництом широких реформ, а через відкриті поступки окремим інтересам", - підсумовував дослідник. Тому, на його думку: "Політичні діячі в такій боротьбі будуть агітатори, честолюбці, безчесно експлуату­ючі на власну користь потреби класів, які домагаються прав..." [13]. Він також робив незаперечний і лаконічний (останнє йому вдава­лось не завжди) висновок-застереження: "Розвиток марнославст­ва, розвиток особистості (політичного лідера. - А.К.), при політич­ній нерозвинутості мас, завжди перебирає брудні форми" [14]. З цим обгрунтованим спостереженням Драгоманова про рівень політич­ної культури у "перехідних суспільствах", висловленим у його ран­ній академічній розвідці, важко не погодитись.


Політичні процеси, в яких брав участь Драгоманов, і пізніший досвід розпаду Центрально-Східноєвропейських імперій підтвер­дили, і навіть значно перевершили своїм трагізмом його передба­чення як ницістю нехтування гуманістичними вартостями, так і зневагою до цінністі людського життя взагалі.

Б) Етика в політиці: цілі і засоби


Філософсько-історичні розмірковування Драгоманова не за­вжди мали виразного адресата, хоч і були переважно спрямовані на з'ясування найболючіших для того (і не тільки) часу суспільно- політичних проблем. Але в тих його працях, які торкалися "поточ­ної політики", розглядали вузлові проблеми розгортання українсь­кого, російського та польського визвольних рухів, питань зовнішньої і внутрішньої політики Росії, Австро-Угорщини, Німеч­чини тощо, тема "політика і етика" займала постійне і важливе міс­це. Для Драгоманова - громадського діяча і науковця, етика була насамперед найвірнішим засобом оцінки "якості", спрямування і можливих наслідків політичного процесу. Аналізуючи етичний ком­понент сучасних йому політичних процесів, дії їх учасників, Драго­манов орієнтувався сам і прагнув орієнтувати своїх земляків, чита­чів і кореспондентів, у тому розмаїтті подій, на яке була так багата друга половина XIX ст.


До яких тем би не брався Драгоманов: доля освіти та шкіль­ництва в Україні, становище земств і їх політичний потенціал, по­літика царату стосовно неросійських національностей, ситуація в Європі крізь призму протистояння імперських амбіцій, - майже всюди він знаходив за можливе і доречне висловити етичну оцінку процесів, які аналізував. І, як правило, такий аналіз, у поєднанні з його гострим публіцистичним стилем, глибокою науковою еруди­цією і допитливим інтелектом, давав плідний результат. Він не був новатором у використанні етики як критерію оцінки політики, не всі з його суджень маємо підстави назвати оригінальними. Проте як послідовність, доречність, так і системність включення етичного компонента до політичного аналізу відрізняють Драгоманова від ба­гатьох його сучасників і роблять його теоретичну спадщину в цьому відношенні унікальною - у масштабах української політичної тради­ції і досить помітною - у вимірах російської й східноєвропейської по­літичної думки XIX cm.


Найнасиченішими на роздуми про співвідношення етики й по­літики були драгомановські праці, які побачили світ наприкінці 1870-х - на початку 1880-х pp. на сторінках російських, українсь­ких, сербських і західноєвропейських видань, а також у двох ви­давничих проектах, пов'язаних головно з Драгомановим. Йдеться про український часопис "Громада" і російське видання "Вольное Слово", що виходили у Швейцарії. Спостерігаючи, зокрема, за розвитком так званої Балканської кризи, Драгоманов поділяв спо­дівання тих суспільних кіл, які вважали, що революційні події - на­ціонально-визвольні рухи балканських народів повинні стати по­чатком радикальних перетворень і в межах Російської імперії. Тому "фокусом" драгомановської публіцистики стає порівняння споді­вань і устремлінь народів Балкан, прогресивних кіл Російської ім­перії та офіційної політики Петербурга як, водночас, і інших сто­лиць "зацікавлених держав Європи".


Висловлюючи справедливе переконання, що для того, щоб визволити інших від неволі, треба бути вільним самому (маючи на увазі протиріччя зовнішньополітичної ролі Росії з її становищем "північної копії" Туреччини), Драгоманов сформулював своє уні­версальне "етичне кредо" в оцінці будь-яких політичних заходів: "Свіжу, нову, чисту справу треба і ставити на свіжий грунт, дово­дити чистими аргументами, а не підлагоджуватися до застарілих, часто патологічних інстинктів". І хоч у цьому випадку мова йшла про застарілий загарбницький інстинкт "турків петербурзьких", загальне гасло - назва драгомановської статті, стає одним із широ­ко відомих афоризмів у політичному лексиконі його сучасників: "Чиста справа потребує чистих засобів" [15]. Цим переконанням пронизані пізніші твори, епістолярна спадщина та й практична ді­яльність Драгоманова. "Чистота засобів" була для нього найвірні- шою запорукою чистоти справи і підтвердженням особистої по­рядності людей, які брались відстоювати ті чи інші політичні цілі.


Проте цей заклик до "чистоти", етичності, моральності у по­літиці як і тоді, так, нерідко, і тепер, може видаватися моральною сентенцією, максимою, яка гарно оздоблює пропаганду, але мало що значить у світі "реальної політики". Над Драгомановим тяжіла загроза або перетворитися на ідеалістичного Дон-Кіхота в політи­ці, або на абстрактного моралізатора, який маніпулює тими чи ін- шими риторичними засобами, свідомий їх практичної маловартості. Напевно, що, усвідомлюючи обидві небезпеки, він намагався бути і в слові, і в ділі підтвердженням щирості своїх переконань, більше того, справжньої можливості та необхідності дотримання раз сфор­мульованих етичних принципів.


Для сучасників Драгоманова втіленням "зла", нерідко абсолют­ного, була "офіційна етика", етика подвійної моралі (однієї - для публіки, іншої - "для сімейного кола"), брехні і підступності, інтриг і пристосуванства, хабарництва і казнокрадства тощо. Для тих, хто не мирився з офіційним режимом, нерідко не існувало іншого ви­бору як "розривати" з усім, що цей офіційний світ уособлював. "Абсолютність зла" пануючих класів, аморальність правлячих ре­жимів ставали не тільки "аксіомою", але й, прийняті за таку, спо­нукою, більше того, моральним обов'язком боротися зі злом, яке вони породжують і підтримують, боротися "не на життя, а на смерть", боротися до повної перемоги. Виникала нездоланна спо­куса відчути себе носіями найвищої, жертовної та "святої" етики революційного порятунку людства. Етики, що вимагала готовнос­ті вмерти за інших в ім'я їх спасіння, але водночас пробачала, на­віть передбачала легкість у пожертвуванні іншими і вже, поза вся­ким сумнівом, "звичайною людською мораллю" і моральністю (особливо якщо проголосити цю мораль класовою, буржуазною, нарешті, міщанською і так далі). Революціонери різних гатунків, включно з представниками радикальних течій національних рухів, нерідко відверто чи завуальовано погоджувались із відомим макіа- велістсько-єзуїтським принципом: "Мета виправдовує засоби". Принадливість досягнення "благородної мети" за будь-яку ціну, виправдання своїх дій "величчю мети" - були і поки що залиша­ються найбільш показовим випробуванням політика. А сама по­літика, з точки зору моральності, є нічим іншим як вибором поміж метою і засобами, між етичністю і функціональними резонами, на­решті, між моральним імперативом і політичною доцільністю.


На загал, Драгоманов намагався не відступати від свого етич­ного вибору і прагнув усебічно обгрунтувати слушність такого підходу в різних, у тому числі "раціональних категоріях". Ось лише один із таких характерних прикладів із його листа до М. Кова- левського: "Принципа "Мета виправдовує засоби" не визнавав і не визнаю. Він просто не практичний для людей з ідеями тому, що відкриває свободу правдивим, професійним пройдисвітам, а оскільки ці останні майстерніші у застосуванні оного принципу, ніж ідеологи, то й лишать їх у дурнях" [16]. Дещо курйозна аргу­ментація може бути пояснена не самими лише особистими побо­юваннями Драгоманова, як усе ж таки "ідеолога", бути "поши- тим у дурні" спритними пройдисвітами (що їх справді не браку­вало у будь-якому русі). Вона посилювалася тим враженням, яке Драгоманов виніс із праці над бакунінськими матеріалами, зок­рема, з його листування. Вони демонстрували сумнівну роль, яку цей відомий теоретик анархізму відіграв у сумнозвісній "Неча- євській справі". Приводів для роздумів ця справа давала достатньо і Драгоманов щиро сподівався, що публікація цих документів з його розгорнутими коментарями сприятиме "імунізації" українсь­кої і російської молоді від вірулентної хвороби революційного ма­кіавеллізму. (Тому, хто зацікавлений детальніше ознайомитися з поглядами Драгоманова на бакунінсько-нечаєвську співпрацю, можемо рекомендувати це видання, яке і досі не втратило істори- ко-історіографічного значення для дослідників російського рево­люційного руху [17].


Негативне ставлення Драгоманова до "виправдання засобів метою" стосувалось різних ситуацій і, практично, не мало винят­ків. Не сама тільки "раціональна" занепокоєність наслідками за­стосування такого принципу, але і його антигуманізм відштовху­вали вченого від вчинків і людей, що ним керувались. З численних прикладів доречно навести хоча б один. У 1873 р. російський уряд, висуваючи різні (здебільшого нічим не обгрунтовані) звинувачен­ня дівчатам, що виїхали з Росії для навчання за кордоном, зажа­дав їх негайного повернення додому, під загрозою різних санкцій у разі непослуху. Побоюючись, що молоді випускниці вищих на­вчальних закладів повернуться зі Швейцарії в Росію не лише з потрібними суспільству професіями, але й з революційними ідея­ми, петербурзький уряд вдався до брутальної брехні, а саме: зви­нуватив студенток у аморальному способі життя, розпусті тощо. Цей крок російського уряду викликав обурення Драгоманова. Офі­ційну версію такого кроку - "батьківський клопіт" про порятунок дівочих душ від розтління революційною крамолою, на подив Драгоманова, підтримали не тільки офіціозні органи російської преси. Навіть відомі своїм лібералізмом видання висловились на користь урядових дій. "Я був там (у Цюриху. - А.К.), коли з'яви­лась стаття Урядового Вісника і коментарі на неї в Санкт-Петер- бурзьких Відомостях і Голосі, - і зізнаюсь, - це одна з самих сум­них хвилин у моєму житті, - до того несправедливі звинувачення, висунуті проти бідних і здебільшого ще дуже молодих дівчат, і до того позбавлена усякої тіні гідності поведінка Голоса і СПбВ. Якщо би останні навіть придумали такий розрахунок: принести у жертву цюрихських дівчат, аби лише отримати жіночі універси­тети в Росії, то і тоді потреба застосувати такі жорстокості свід­чила би про жалюгідний стан країни" [18].


Отрута "новітнього єзуїтства" була потужною і вимагала не менш сильної протидії. Етична послідовність, принциповість у політиці, за Драгомановим, були одними із важливих засобів про­тидії нездатності мислити і працювати так, щоби слова не роз­ходились зі справами, щоби "зачароване коло": влада - і дзер­кально протилежна, але по суті з такими ж моральними рисами опозиція, було, нарешті, роз'єднане, відкриваючи простір для того, що він вважав за справжній поступ людства і людяності. При цьому Драгоманов не вимагав нездійсненного. Він напо­лягав на відповідальному, тверезому ставленні до своїх прагнень і можливостей кожного, хто збирався стати на нелегкий і небез­печний шлях громадської, політичної діяльності. "Сказав: "Іди - умирай!" - так сам іди і вмирай. Сказав "кровь!" вийшов на улицю і площадь, так роздумай, чи варто йти, а коли вже пішов за те, що справді варто, так бери револьвер, ніж, хоч вила, та не тікай, а стріляй, ріжся, коли треба. А боїшся, так ліпше клич лю­дей до "мирного прогресса", котрий зовсім не така погана річ сама по собі, як багато людей говорить. Тільки і мирний про­грес потребує свого: "Ніег..! (Посилання Драгоманова на знаме­ните "На тім стою" М. Лютера. - А.К.)" [19].

Не заперечуючи "етики революції" загалом, Драгоманов із ве­ликими застереженнями ставився до "блага" революційних пере­творень, а тим більше гострій критиці він піддавав ту підміну справи словами, що була властива так званим російським та й українсь­ким ліберальним колам. Ось один із яскравих прикладів його став­лення до "етичної маніловщини": "Недавно довідався з "Народу", що в Росії ідуть у хід "етичні товариства". Подробиць не маю, але, судячи з невдоволеного тону кореспонденції, товариства, мають бути, теоретичні і самовдосконалення. їй же Богу, це етичне розбе­щення, - "сказав би таке слово, та перед людьми непристойно!". Етика без практики, за теперішнім часом скерованої на зміну за­гальних умов життя, - є чисте стовпництво. Ну кому яка користь, що Сімеон Стовпник 7 років до шинку не ходив, а стояв факіром? Краще б він зрідка клюкнув, та ближнього не цурався. Вже як у Росії не можна займатися "політикою", то взяли би етики приклад хоч із салютистів, які, кажуть, в Англії інколи борються із сатаною так, що прийде їх купа з віниками і губками, тай вичистить бруд­ний квартал під глупу музику і глупі пісні. А який біс толку з того, що наші будуть і розумні розмови вести поміж собою" [20].


Очевидно, що абстрактні спекуляції на теми етики дратували Драгоманова не менше, аніж відверте, цинічне нехтування мораль­ними нормами. Справжніх підстав для такого його ставлення було більш аніж достатньо.


В) Етика російської революції: оцінки та прогнози М. Драгоманова

Для Драгоманова, і не тільки для нього, було зрозуміло: спро­би реформ "згори" у 1860-х - 1870-х pp. не задовільнили соціальних і політичних запитів народів Росії, самодержавна влада все більше перетворюється на гальмо розвитку як країни в цілому, так і кож­ної нації, що входить до її складу. В цей час він доречно нагадував про значення моральної підтримки уряду в будь-якій країні: "У наші часи співчутлива, або, у крайньому разі, нейтральна моральна ат­мосфера є необхідною умовою для діяльності будь-якого політич­ного ладу; позбавлений її, будь-який політичний лад задихається і падає при найменшому поштовху і навіть без нього" [21].


Очевидно, російський уряд не міг похвалитись надмірно спів­чутливим ставленням до його діяльності, принаймні, з боку інтелі­генції. Але Драгоманов не зупинявся тільки на критиці російсько­го уряду, на викритті його недоліків, потворних рис російської бюрократії тощо. Він замислювався над тим, чи є в російському суспільстві сили, здатні забезпечити інший шлях розвитку, в тому чиглі спроможні запропонувати інший, кращий моральний вибір суспільству.


Передчуття радикальних змін, усвідомлення наближення ре­волюційних подій спонукали Драгоманова до теоретичної розроб­ки низки питань, що стосувалися діяльності опозиційних сил, мож­ливих шляхів встановлення політичної свободи, задоволення національних прагнень українців. Поруч з цим, він уважно ставив­ся до того, хто і якими засобами провадитиме в Росії боротьбу з царатом, із абсолютистсько-централістичною державністю. Адже, як справедливо наголошував на цьому аспекті драгомановської спадщини І. Лисяк-Рудницький: попередня організація (додамо: і моральність) опозиції фактично моделювали організацію і спосіб діяльності післяреволюційної влади в Росії [22]. До безсумнівних, на загал, заслуг Драгоманова належить те, що він переконливо довів, як багато значить не просто для "успіху" революційної бо­ротьби, але й для самих її наслідків те, якими саме - "чистими" чи брудними руками братиме, а отже й оперуватиме владою "нова Росія". Боротьба "безумовно чистими засобами" [23] - це лейтмо­тив драгомановської публіцистики, це його conditio sine qua поп у спробах творення опозиційних організацій.


Передбачення можливих сценаріїв революційного майбутнь­ого Росії спонукали Драгоманова різко критикувати недоліки ро­сійського революційного табору. На перше місце серед них він ста­вив нехтування не тільки інтересами моралі, але й свідоме використання брехні та містифікацій. Зокрема, перспективи зро- щення бойовиків революційного підпілля та майстрів політичної провокації у своїх перших проявах були усвідомлені Драгомано- вим [24]. Причини такого розвитку подій були і в моральній атмос­фері самих підпільних організацій. Тому він наголошував: "У ро­сійських революційних гуртках нерідкі приклади легкого поводження з правдою в інтересах поточного моменту: скрізь і всю­ди ми бачимо суперечності у маніфестах, звернених людьми однієї і тієї ж самої партії до публіки в Росії і за кордоном, до так званого суспільства, проголошення одних принципів в теорії та інших на практиці" [25]. В "Автобіографії" Драгоманов узагальнював, які саме найхарактерніші риси революціонерів у Росії викликали його відразу: "Окрім їх великоруського централізму та антикультурних тенденцій, народницьких ілюзій, макіавеллізму засобів (таких, як фальшиві маніфести Я. Стефановича й інших, замахів на крадіжки з банків, казначейств та почт з убивствами сторожів), мене ріжни- ло від них і прийняття політичного вбивства, або, як вони казали, "террору" за принцип революційної боротьби, тоді як я дивився на цей террор як на природний, хоча й патологічний наслідок терро­ру самого уряду" [26].


На думку Драгоманова, переважна більшість російських рево­люційних течій була суттєво обтяжена політичними та, зокрема, етичними вадами. Найбільш широкого суспільного резонансу на­була драгомановська критика російського терористичного руху. Він, як це видно і з поданого вище уривку, не заперечував того оче­видного факту, що вчинки революційних терористів породжені, передовсім, діяльністю російського уряду, політичною та духовною атмосферою царату. Драгоманов намагався роз'яснити свою по­зицію з цього питання:"... ми без жодних обумовок схвалюємо вся­кий відкритий напад на систему, пануючу в Росії, що ми вітаємо всяку спробу збройного захисту своєї особистості, свого житла від розбійників Третього Відділення. Але ми ніколи не будемо пропо­відувати таємного вбивства, навіть убивства шпигуна, начальника таємної поліції, тирана" [27].


Драгоманов бачив, до яких згубних політичних, моральних наслідків може довести терор як практика розв'язання політичних суперечок, як засіб досягнення цілей і самих революціонерів, і ро­сійське суспільство в цілому. Він вважав цю терористичну бороть­бу не менш страшною, аніж саме те зло, проти якого повставали революціонери. Він наголошував: "Погляд же теоретиків і систе­матиків тероризму ми вважаємо за шкідливий як тому, що він, спра­ведливо обурюючи суспільну совість, схиляє її на користь уряду, так і тому, що він створював у російському суспільстві, і без цього вихованому у традиціях суб'єктивної сваволі, нові прецеденти, вкрай небезпечні для майбутнього політичного життя і боротьби партій, так, нарешті, і тому, що виправдання свавілля (а те, що в основі терористичного вчення знаходиться ідея особистого свавіл­ля, це ми вважаємо за аксіому) притягає до партії особистості сум­нівні, котрі обов'язково виявляться шкідливими їй самій, як базіка­ли і нечисті, а то й просто як зрадники" [28].


Драгоманов слушно попереджав, що і теорія революційної диктатури, і практика революційних організацій в Росії: "змушує з жахом дивитись на будучність тієї країни, де різні елементи, рет­роградні, консервативні, як і революційні, так настійливо пропові­дують і практикують теорію надзвичайних заходів та військових станів. Бо ж, засадничо, ця теорія або зовсім безпосереднього суб'єк­тивізму, або ж єзуїтська теорія виправдання засобів ціллю, що, в кінці кінців, призводить до деспотизму особи. Історія показує, що довготривала проповідь і практика цих устремлінь ніяку країну до добра не може довести" [29]. Наводячи різні історичні приклади післяреволюційної трансформації, найперше Франції наприкінці XVIII ст., Драгоманов переконливо зауважував, що Росія завдяки московському та петербурзькому періоду історії: "ще краще Фран­ції приготовлена до всякого рода суб'єктивно-деспотичних ідей і єзуїтської моралі" [ЗО].


"Етика" деспотизму влсе чітко бачилася Драгомаповим у пове­дінці тих революціонерів, які претендували на ролі завтрашніх визво­лителів і керманичів Росії. Через це він ставив доречне запитання і давав на нього таку відповідь: "Що ж побачили б ми, якби хоч якась із теперішніх революційних фракцій дійсно наблизилась до влади? "Виконавчий комітет" ("Народної Волі". - А.К.) являв со­бою тільки віддалену подібність влади, а вже і нині в певних колах ми бачимо ознаки свого роду придворних звичок: наприклад, страх суперечити йому у чому б то не було, навіть вказати йому, для його ж користі, на явні помилки, безсловесність і підтакування його цен­тралістичній державності з боку вчорашніх федералістів і анархіс­тів, що прагнуть помазатися його славою і т. п. і т. п. Ці ж звички набирають ще більшого ідейного значення у російському револю­ційному русі, і, цього мало, наближують революційне середовище до середовища офіційного, а, відповідно, наближують і той по­літичний устрій, заснуванню якого російські революціонери тепер можуть сприяти, як не самий заснувати, до того устрою, який вже існує" [31]. Автор цього прогнозу досить точно побачив і показав, які саме тенденції діють у Росії, до яких наслідків вони можуть при­звести. Проте масштабності "відтворення" московського і петер- бузького деспотизму, помноженого на більшовицьку переконаність, що саме їм і нікому іншому історія надала право бути її творцями, вільними від будь-яких сумнівів, цього Драгоманов, як і інші його сучасники, не передбачив і, ймовірно, не міг передбачити.


Не тільки народники 60-х і 70-х років XIX ст.; "бакуністи", "не- чаєвці", "лаврісти", "ткачовці" та інші, що "нєсть им числа", були об'єктом аналізу і критики Драгоманова. Він також одним із пер­ших побачив недосконалість, якщо не хибність російської марксис­тської альтернативи. "Не плехановщина", зауважував він, може порятувати цю країну [32]. Попри загальну незгоду Драгоманова з догмами і діями російського революційного табору, він ніколи не полишав детального етичного аналізу розвитку російської рево­люційної теорії та практики. При кожній нагоді він уживав усі до­ступні йому засоби, щоби пояснити, попередити, виправити те, що йому здавалося, можна було виправити. У цьому відношенні він не знав утоми і не боявся бути "неправильно зрозумілим", непопу­лярним, врешті, залишитись у стані моральної та політичної ізоля­ції. Появу своїх заяв, листів і статей проти різноманітних "хвороб" російських революціонерів він пояснював тим, що вони необхідні: "через дії та слова "послужливих" друзів революції, які через неро- звинутість або зіпсованість переносили у революційну справу всю нерозбірливість "старого суспільства", від попівської нетерпимос­ті та єзуїтської моралі до найбрутальніших звичок та інстинктіе того середовища, з якого вони вийшли, і тим самим сильно шкоди­ли репутації справжніх революціонерів" [33].


Діагностика захворювання вимагала пошуку засобів лікуван­ня. Масштабність "патологій" російського визвольного руху пот­ребувала не менш масштабної протидії їх поширенню. Драгома­нов сподівався, що такі ліки існують, і тому закликав "освічене суспільство" не допускати "дітовбивства" уряду, вказував російсь­ким "вільнодумцям", що громадянська сплячка знаючих і зрілих призводить до того, що за вирішення політичних питань беруться юні і недосвідчені, які згорають у пекельному вогні революційного протистояння, ледь залишаючи слід. Він закликав і самих револю­ціонерів бути гідними свого "історичного покликання", усвідом­лювати наслідки політичного "курсу" власних організацій. "Нехай ці чиновники втоплять у багнюці останній престиж держави, а ре­волюціонери нехай залишаться з бездоганною репутацією. Вузько практичним людям чистота принципу здається іноді донкіхотст­вом, але врешті-решт перемагає все ж таки принцип, - порушення ж його має властивість зі сходинки на сходинку заводити навіть і чистих людей туди, куди вони на початку і не думали йти, і, окрім того, розперезує погані інстинкти людей нечистих, від яких ніяка група не може бути гарантована і які тим скоріше приб'ються до групи, чим більше вона допустить можливість порушення основ- них, об'єктивних принципів моральності в ім'я партійних мірку­вань, - завжди суб'єктивних" [34].


Не саме тільки слово було поставлене Драгомановим на сто­рожі моральної чистоти, принципової послідовності та демокра­тизму, у яких він бачив найнагальнішу необхідність як для укра­їнського визвольного, так і російського революційного та опозиційного рухів. Він не був кабінетним теоретиком або відсто­роненим від життя мрійником. Справа повалення царату і встанов­лення політичної свободи як першооснови всякого дальшого про­гресу на території' Російської імперії була надто важливою для нього, щоби задовольнятися виключно чи переважно творенням теорії та публіцистикою. Він сам неодноразово виступав ініціатором різних практичних організаційних заходів, які територіально охоплюва­ли не менше ніж Східну Європу, а їх ідеологічна амплітуда обійма­ла як поміркований "земський лібералізм", так і частково "рево­люційний соціалізм". У всіх цих спробах, без відомого нам винятку, твердження Драгоманова відповідали його справжнім переконан­ням. А це останнє якраз і дратувало його ідейних опонентів і осо­бистих ворогів, позбавляючи їх зручної зброї у поборюванні впли­вів Драгоманова.


Щодо закидів політичних супротивників Драгоманова, то ві­домо, що в історичній літературі ведеться і час від часу пожвавлю­ється дискусія про ступінь включеності Драгоманова в акцію Ар- кадія Мальшинського, зовнішнім виразом якої стало видання газети/журналу "Вольное Слово". На ці теми написано кілька де­сятків статей, і цей сюжет так чи інакше трактували різні дослідни­ки [35]. Лишаючи осторонь деталізацію цього сюжету, бо тільки в історіографічному ключі він вимагатиме, щонайменше, окремої розвідки, зазначимо одне: навіть найзапекліші політичні вороги Драгоманова не дозволяли собі твердити, що він погодився спів­працювати з російськими урядовими колами, це по-перше [36]. А по-друге, і досі дослідникам, у тому числі і авторові цієї праці, не вдалося знайти достовірних документальних підтверджень драго­мановської агентурної співпраці з російським урядом, у той час, як різноманітних спростувань цієї "гіпотези", починаючи зі свідчень його дружини Людмили Драгоманової, зятя Івана Шишманова [37] та закінчуючи відомими твердженнями близьких співробітників і сучасників, є більш аніж достатньо.


Не лише в силу "презумпції невинності", а й спираючись на баланс "здогадок і припущень" та контраргументів, можна вважа­ти, що докази незаплямованості етичної репутації і політичної по­зиції Драгоманова значно переважують міркування на тему, що він міг принаймні здогадуватись, звідки і для чого йде фінансування на видання "Вільного Слова". Як вияв дивної зацикленості окре­мих дослідників на "комплексі вини" Драгоманова, треба нагада­ти, що в російській історіографії, зокрема, ніхто "всерйоз" не ста­вить у провину М.О. Бакуніну ні його знаменитої "Сповіді", ні того, що він, як і більшість інших російських революціонерів, часом ціл­ковито довіряв агентам III відділення [38]. І що більш курйозно, за деяких таких агентів російські революційні кола, зокрема в Швей­царії, могли ледь не вести "війну", прагнучи за будь-яку ціну при­горнути безцінного рекрута майбутньої армії революції і перетяг­нути "новоприбулого товариша" саме до своєї групи раніше за гурткових конкурентів. Звісно, не всі архіви досліджені і якісь под­робиці можуть постати у новому світлі. Але до появи таких нових деталей обговорення цієї теми здається непродуктивним. Між ін­шим, треба б окремо проаналізувати, коли саме і чому вона "витя­гається на світ Божий".


Чи було драгомановським "фіаско" те, що попри його нерідко "титанічні" (чи все ж таки "сізіфові"?) зусилля, незважаючи на всі, часом блискучі, теоретичні аргументи на користь конечності до­тримання норм етики для всіх, хто прагне політичних перемін і бере участь у громадській і політичній діяльності, - все це так і "не вря­тувало" Росію від явищ, що далеко перевершили уявлення та про­гнози українського вченого і публіциста? Сама поява такого пи­тання можлива, але не зовсім коректна, принаймні, в історичному плані. Голос Драгоманова, його застереження не були "криком у пустелі". Проте набагато більше "голосів", якщо не просто криків, лунало зовсім з протилежних драгомановським і подібних етичних позицій. І та обставина, на яку і Драгоманов сам звертав увагу, що в умовах відсутності політичної свободи, зокрема свободи слова, кожне покоління громадських діячів "починає від куща"[39] і набу­тий дорогою ціною досвід попередників, як правило, не ставав "спадщиною" наступників, й історико-культурний клімат Росії з впертою послідовністю репродукували нових Нечаєвих і Дегаєвих. Врешті, політична немічність "освіченого суспільства" і "виховна політика" царату, - це, і багато іншого, унеможливлювали, відки­дали на периферію суспільного процесу тих "будителів" совісті, до яких справедливо буде віднести Драгоманова.


Якщо ми і зараз звертаємось до його думок і сумнівів, значить ті питання, котрі здавались "проклятими" його сучасникам, так і не втратили своєї актуальності. Якщо ті принципи, що їх відстою­вав Драгоманов, все ще вимагають підтримки і захисту, ясна річ, вони тим більше були "новим словом" у другій половині XIX ст. І тут закінчується компетенція історії, а радше починаються воло­діння філософії...


Г) Внесок Драгоманова в формування етичних засад українського національного руху

Перед тим, як розглядати участь Драгоманова у формуванні етичних принципів українського політичного, національного руху, відзначимо безпосередній зв'язок тієї його діяльності, яку можна вважати "всеросійською" з власне національною ділянкою праці громадського діяча. Російська опозиція, російський революційний рух, зокрема, цікавили його тому, що переважна більшість україн­ців були підданими цієї імперії, тому, що національна будучність України багато в чому залежала від майбуття Росії, тому, що по­літика післяреволюційної Росії, за Драгомановим, навряд чи могла бути політикою чужоземної держави. Нарешті, Драгоманов споді­вався, що все ще з допомогою оновленої федеративної Росії демок­ратична Україна могла домогтися об'єднання своїх територій [40]. Такі очікування і плани передбачали створення найсприятливіших умов для реалізації українських стратегічних планів у взаємодії з си­лами, що могли би визначати характер "нової Росії", і чималою мі­рою цей характер залежав від політичної культури й етики цієї нової Росії. Звідси походить зовнішньо суперечлива поведінка Драгома­нова - найсуворіша критика практично всіх відтінків російської по­літичної думки і практики, і найактивніші, наполегливі спроби впли­вати на "бажану" еволюцію провідних російських течій.


Для пізніших національних критиків така поведінка була до­казом "малоросійської роздвоєності" драгомановської душі, його "ренегатства" відносно щиро національних інтересів і правдиво українського руху [41]. Демонізація ролі Драгоманова у поразці визвольних змагань 1917-1920-х років є не тільки опосередкованою формою визнання масштабності його впливу, але й проявом ком­плексу інтелектуальної меншовартості окремих представників по­коління, якому дісталися не так дії. як рефлексії з приводу дій попе­редників. Але це окрема, хоча й винятково важлива тема.


Зазначимо, що для самого Драгоманова "інтерес" до "позитив­ного" спрямування всеросійського опозиційного руху був продик­тований чітким усвідомленням реалій: звільнення України у того­часних історичних і політичних обставинах неможливе без звільнення і демократизації всього Сходу Європи, насамперед Росії. Це було його власне прочитання: "За нашу і вашу свободу". Поки що історія дозволяла принципово погодитись з таким підходом.


Драгоманов не ототожнював ні цілей, ні завдань, ані, тим більше, умов діяльності українського національного і російсь­кого опозиційного рухів. Його "нацюцентрична" точка зору дратувала провідників російської опозиції, за його життя не мсн- ше, ніж його зацікавленість справами поза етнічними (та все ж не державними!) межами України - деяких наших національних провідників - за життя і після його смерті. Але мало сумнівів за­лишає уважне прочитання драгомановської спадщини. У своїх працях, які стосувались "російських питань", він неодноразово чітко і послідовно підкреслював не тільки, що він не росіянин, а українець, а також і те, що він не належить до жодної з російсь­ких "політичних партій" [42].


Драгоманову притаманне виразне наголошення на суттєвих особливостях української нації, на вищій, принаймні, у порівнянні з великоруською, народній культурі і моральності пересічних ук­раїнців. У цьому відношенні, вважав він, українські діячі мають значно кращі умови для досягнення цілей своєї визвольної бороть­би, оскільки їм є "на що спертись" у традиціях і колективній пам'­яті власного народу. Але попри позитивні історичні та морально- культурні передумови не бракувало і власних, хатніх хвороб. Та й впливи загальноімперської культури приносили далеко не саму лише "цивілізацію" в Україну. Полемізуючи з ідеологами велико­руського інтернаціонал-централізму. Драгоманов наголошував, що для будь-якої роботи в Україні, а тим більше - політичної діяль­ності серед українців, необхідно щонайменше знати те, що його співвітчизники: "не механічна сукупність двоногих істот, що жи­вуть у певних провінціях певної держави, а стільки ж органічна цілість, скільки може бути населення певної нації, - тому, - додавав він, - ніяка моральна робота серед нього не може бути успішною і глибокою без ясного визнання цієї його органічності" [43].


Нищівність драгомановської критики непорядності, часом сві­домої аморальності російських політичних діячів аніскільки не зна­чила поблажливих винятків для своїх, українських суспільно-по­літичних лідерів та активістів. Етична "мірка", яку він докладав до оцінки процесів в Україні, до роботи національної інтелігенції, справді була високою, а часом і занадто високою. Загальний прин­цип національної праці йому видавався досить простим: "Не від­давайся людиноненависництву, іди вперед, працюй і отримаєш таке місце у світі, яке відповідає твоїм силам і світовим потребам" [44]. Незважаючи на загальну теоретичну ясність, виникало безліч кон­кретних запитань. Українцям доводилося домагатися найменшого руху вперед в умовах, коли в Російській імперії майже все українсь­ке або було заборонене, або ж розглядалось як вкрай підозріле. Легальна національна робота, публічна політика в ті часи для ук­раїнців у Російській імперії були практично не можливі. Це, у свок) чергу, "заганяло" українську національну справу або у глибоке під­пілля, або викидало її речників за кордон (як, до речі, і самого Дра- гоманова). Чи, насамкінець, нерідко сіяло зневіру та збайдужіння серед інтелігентних українців.


У цьому відношенні "моральний вибір" був не таким вже і ве­ликим (варто нагадати, що бути українцем - це вже був моральний вибір!). А як додати ще постійну загрозу денаціоналізації, постійне "перехоплення" кращих представників молоді до лав всеросійсь­ких та польських організацій, то цілком зрозуміло, чому національні діячі перебували в стані довготривалого перевантаження своїх не таких уже й великих організаційних, інтелектуальних і моральних ресурсів. До цього додавалась ще й несприятлива суспільна атмос­фера, яка дісталась у спадок від минулих епох і яку Драгоманов небезпідставно вважав характерною особливістю східноєвропейсь­ких народів: "... єсть речі (в наших сторонах), котрі далеко більше руйнують, ніж усякі кари, що може зробити начальство. Ті речі виходять од байдужесті, деревянства, од безсердечносте, якою, тре­ба сказати, доволі наділені громадяне в зхідній Европі. Од чого то так сталось, друге діло, - може найбільше од того, що тут уся істо­рія, і з чужинцями й своїм начальством, тільки й робила, що рвала нитки між людьми, руйнувала в них справди громадські, товарись- ки й навіть родинні звички, - а тільки слабкість власне братерських звичок єсть одна з найпримітніщих одмін в руських людей, мос­ковських, як і українських, хоч вони так і любять величатись своїм "серцем" перед "сухосердечною, міщанською Европою, в котрій, мовляв, люде тільки й знають, що гроші лічить..." [45].


На ці "хвороби" Драгоманов теж намагався відшукати "ліки". Передовсім, він пробував переконати земляків, що не так важлива радикальність досягнутих результатів, як неухильність руху у пот­рібному напрямку. Він намагався переконати у перевагах такого раціонально вивіреного ставлення до громадянського служіння: "Ми не бачимо також, щоб для громадської праці безпремінно треба було, щоб чоловік мав безмірну віру й у свої сили, в те, що од однієї труби його впадуть стіни Єрихону. Ми думаємо, що в загалі думка моральна якого небудь позітівіста Мілля про те, що кожний путній чоловік мусить поставити собі метою "робити так, щоб вмираючи, міг сказати, що він хоч одну частину справ людських лишає хоч трохи в ліпшому стані, ніж він застав її", - далеко ліпше забезпечує навіть і вірність і постійність праці навіть кожної особи, ніж віра в чудесний й скорий послідок од праці особи, або й цілого гурту. Хай кожний вибера собі таку верьовку, щоб тягти поступ громадсь­кий, яка йому до способи, чи більше, чи менше передню, аби тільки вона вела по прямій дорозі для поступу й користі усієї громади, та хай не обманює себе й других і про те, що він тягне, й про те, на стільки він може потягнути, та хай зна, що не одна тільки його верь- овка єсть на світі, й розуміє й тих, хто теж тягне туди ж, куди й він, та тілько за иншу верьовку" [46].


Щоб уникнути неправильного розуміння з боку земляків, Дра­гоманов відділяв проблеми легальності національної роботи від питань моральності у доборі засобів втілення українських прагнень. "Звісно, що коли можна зробити законно, - то треба робити й так, а коли ні, - то що ж робити?! треба робити наперекір закону" [47]. Проте якщо відносно "офіційних законів" Російської імперії та Австро-Угорщини він почував і демонстрував украй умовний піє­тет (на противагу легальним установам демократичних держав, до яких Драгоманов ставився з помітною повагою), то щодо "неписа­них законів моралі" його позиція була недвозначною.


Національні аналоги "нечаївщини" були для нього неприйнятні так само, як і загальноросійські. Зокрема, коли дехто з українських діячів, з бажання посилити національну свідомість земляків, вда­вався до "пересмикування фактів", до відвертої містифікації тощо, Драгоманов категорично заперечував виправданість і принципо­ву припустимість таких вчинків і засобів в "арсеналі" діячів націо­нального відродження. "Мета та добра: щоби люди любили свою країну, свій народ, свою мову. Та тільки до цієї мети треба вести людей так, щоб не зламати чистої правди", - застерігав він співвіт­чизників [48].


Пошуки "чистої правди" - процес ледь не одвічний. Але перед провідними національними діячами, як і будь-якими політичними лідерами поставало багато різних питань, у тому числі - що важли­віше: "абстрактні вимоги" етики, чи "конкретні" потреби націо­нальної справи? Чи не є справа визволення власного народу, до­сягнення національної волі такою самозрозумілою святою справою, що її успіх важливіший, аніж скрупульозне розважування: наскіль­ки засоби її досягнення етичні, чи то гуманні. Врешті, хіба біди влас­ної нації не вимагають рішучих і беззастережних дій, насамперед, дій на її користь? У часи Драгоманова такі питання ще тільки по­чинали турбувати українців. їх актуальність, здебільшого, належить XX ст. Та вже Драгоманов наполегливо радив чіткіше визначити­ся з орієнтирами, критеріями оцінки досягнень і поразок, нарешті, "справжніх" цілей українського визвольного руху.


За всієї суб'єктивності і відкритості простору для різних тлума­чень, таке визначення для нього полягало у наголошенні на пріо­ритетності гуманістичного підходу для розв'язання найзаплу ганіших питань вибору політичної стратегії і тактики. Національна етика, як і національна культура для нього були не стільки реальністю, успадкованою від попередників, скільки грунтом, що його належа­ло "культивувати", матеріалом, що потребував постійної і дбайли- вої обробки. Національну свідомість належало створити саме на реальному грунті, національну етику необхідно було не просто за­хищати, але й формувати, творити також - свідомо, цілеспрямова­но й послідовно. У Драгоманова було власне бачення, як цього досягти. Зокрема, він радив інтелігенції покласти в основу своєї ді­яльності такий "... спосіб, що повинен змістити ідею народності з любов'ю до мас народу і просвіти: сей спосіб у тім, аби на першому плані покласти інтереси "чоловіка" та шукати їх і в народності і в народі, полишивши прикмети археологічної та етнографічної на­родності в усьому їх безрозбірному об'ємі чистим ученим, а задля практичних цілей шукати в етнографії та історії лише прикмет от того чоловіка, вживаючи їх яко ключки або форми при подаванні суспільності й масам народу знання й ідей, що повинні розвити в них поняття про людську гідність і подати їм способи задля бо­ротьби за нього з природою та з останками понять, які нагнітають чоловіка. Рухові, заснованому на таких ідеях, можна пророчити повільний, але певний, нарешті, успіх" [49].


Пріоритет "людського" не був у Драгоманова протиставлен­ням національному. Він був підставою, формою і змістом реаліза­ції національних прагнень, мірилом успішності їх досягнення. Таке гуманістичне бачення етики національного було рідкісним для його часу і, напевне, для пізнішої історії.


Заявляючи, що "про мир з неправдою я не ніколи й не думав", Драгоманов справді намагався відповідати за свої слова. Варто навести повністю це не позбавлене амбіційності твердження Дра­гоманова: "А між тим я овсі не миротворець, - я скоріше мечено- сець. Про мир з неправдою я ніколи й думав, - а думав тільки про те, щоб не первостепенне й спорне одложить у бік поки, а ударить на основу й на безспорне, а там як основа виведена, - діло само доведе, куди треба" [50].


На його настанови і заклики до енергійної роботи пізніше, зок­рема, з середовища Старої Київської "Громади", відповідали, що це йому там, в еміграції легко "воювати" з неправдою, виступати з від­критим заборолом, спробував би він це робити під пильним жан­дармським оком. Вім намагався пояснити: "Звісно, я пам'ятаю, що "храбрость не обязательна" і розумію, що сидючи в Женеві мені не слід бадьорити (хоч вірте чесному слову: не раз мені оттут прихо­дить так, що я завидував тим, кого повісили і розстреляли, і коли б я мав право перед взятою на себе працею піти на шибеницю, я б пішов на неї з дорогою душею). Та я завше казав і казатиму, що тим з укра­їнофілів, котрі не хотять рискувати собою, треба в Росії зовсім при­таїтись особисто, (знати не знаю, ведать не ведаю), та за те за грани­цею показувати свою думку ясно і без урізок, щоби була маяком для сміливих" [51]. До цього він додавав ще у листах до своїх київських товаришів, роз'яснюючи власну позицію: "Я як перше, так і тепер не ділив діл по прінціпу на легальні й нелегальні, а на потрібні й непот­рібні. Як перше, так і тепер ставив прапор во весь рост і в 1/2 роста і у 1/4 роста, як де можна, пробував говорити й усю правду й 1/2, 1/4, навіть 1/10, або самі тільки матерйали, з за котрих могла сама вихо­дити правда: одного тілько я не виносив і не виношу, це мішати до правди брехню, навіть в мінімальній пропорції" [52].


"Мінімалізм" його вимог до ступеня самопосвяти, самозречен­ня в політичній боротьбі у поєднанні з максималізмом етичної ви­могливості щодо відданості зробленому вибору добре ілюструють такі рядки з драгоманівської "Громади": "Ми нікого не силуємо і не можемо силувати. Мало того, ми радимо кожному попереду розважити добре над тим, чи здолає він винести таку чи иншу пра­цю, потрібну для того, щоби дати правдиву науку і волю мужиць­ким громадам. Ліпше вибрати собі найменше, найлегше, найнебез- печніше діло та зробити його до ладу, - ніж ради того, що йому на хвилину вдарила гаряча кров у голову, або показатись сміливим і щирим, узятись за найбільше, трудне і небезпечне діло та зробити його погано і пійматись з ним на першому кроку, іноді як раз через те, що не стало правдивої сміливості саме в трудну хвилину!" [53].


Наскільки Драгоманову вдавалося дотримуватись проголоше­ної лінії поведінки - це, напевно, можна оцінювати з різних пози­цій. Втім, без сумніву, він намагався бути відповідальним за власні принципи і діяти згідно з ними. Наприклад, коли у 1877 р. у Львові його молоді прихильники були заарештовані і віддані під суд, Дра­гоманов цілком серйозно намірився потрапити на судовий процес, щоби допомогти І. Франку, М. Павлику та іншим звинуваченим і довести безпідставність їх судового переслідування. "Прийдеться познайомитись з австрійськими "кутузками", що я надіюсь і вико­нати", - зазначав Драгоманов в одному з листів того часу [54]. Цей задум Драгоманова не здійснився виключно через те, як свідчив М. Павлик (і ніхто це твердження не оскаржив), що самі учасники процесу категорично запротестували проти такого наміру Драго­манова, після чого він обмежився відповіддю до суду: "В котрій він боронив не тільки нас, але й галицьких народовців і вп'ять ставив бажання, що він волів особисто стати перед судом" [55].


Галичина, яку Драгоманов називав своєю духовною Батьків­щиною, була тим національним осередком, де він мав намір г чима­ло зробив насправді для створення "плацдарму" всеукраїнської єдності. Визнання винятково важливого призначення Галичини мало наслідком його особливу увагу до всього, що відбувалось на теренах цього краю. Яким було входження Драгоманова до рєаль- них обставин галицької політики, його бачення місцевих реалій, також і в сенсі політичної етики, може показати його твердження, що відноситься до 1873 p.: "Останні роки галицького політичного життя привели, можна сказати, до повного банкрутства вождів русинського народу. Кількісна мізерність, відсутність принципів, непослідовність, відсутність такту і дисципліни і в результаті без­плідність усіх задумів і експериментів, - ось що викрив останній час у становищі галицько-руських політиків" [56].


За різними гранями теми "Драгоманов і Галичина" треба пог­лянути на один із аспектів його діяльності для цього краю, а саме - намагання виховати нове покоління національних діячів, яке було би, за словами Драгоманова, "Європейцями-Українцями" [57]. Ви­ходячи з цього, учений підкреслював: "Вся штука у тому, щоби в останній (Галичині. - А.К.) утворилося хоча б сумирне, не безог- лядно-прогресивне європейське зерно, а це було б, якби європейсь­кі освічені люди у нас тримали себе чисто і твердо" [58]. Звідси пос­тійні зусилля Драгоманова, спрямовані на те, щоби виховати, сформувати і зберегти таких діячів. Звідси ж його висока, а інколи зовсім незручна і обтяжлива вимогливість до тих, хто брався у Га­личині за національну справу. Вони завжди могли розраховувати на підтримку Драгоманова - моральну, організаційну, інколи й на матеріальну. Єдине, на що їм не доводилось розраховувати, то це на його поблажливість.


Усі роки своєї "галицької місії" Драгоманов послідовно зали­шався вірним намірові змінити "правила" місцевої політичної гри, домогтися не просто єдності та ефективності дій національних сил, але й зміни морально-політичної атмосфери у краї, щоби тамтешні політичні партії "покинули нечесні способи боротьби - доноси, клевета й т. и." [59]. Інколи його зауваги влучали в ціль з разючою точністю, як, наприклад, ось ця про "галицький спосіб толкувати про згоду партій, який полягає в тому, що один чіпляється до ін­шого з пропозицією: "визнай себе дурнем і негідником", - замісць того, аби домовитись про узгоджену дію з практичних питань" [60]. Не зайвим було намагання Драгоманова заохотити своїх галиць­ких товаришів вести полеміку з ідейними опонентами, не порушу­ючи етичних норм, показуючи приклад гідної поведінки. Напри­клад, торкаючись полеміки з москвофілами, він відзначав: "Про Наумовича конче треба написати не як про запроданця й т. и. - а отдати ему должне, а в той же час показати на ему, як людина з талантом і з щиростю пропаде, коли не має широких політико] соціальних] ідей, а женеться за формами національними. Такої стат­ті вимагає правда, а також педагогія з молодими москалефілами" [61]. Щоправда, коли партійні справи зачіпали його самого за живе, він міг не забаритись відреагувати у найгострішій формі (зокрема, у справі неопублікування прихильного Федьковичу та українській літературі листа Тургенева Драгоманов так змальовував свої сто­сунки з галицькими народовськими діячами: "Я одіслав копію з того листу, з коротким пояснінням в ред. "Дела", котру перед тим обняв д. Ів. Белей, - бувший сотрудник "Друга" (1876-1877) і редак­тор "Світа", - од котрого я мав резон сподіватись закінчення па- рахвіяльного узколобія й безчесних клевет і доносів, з котрими од- носились перед тим львівські "народовські" (lucus a non lucendo!) органи до мене й до моїх літературно-політичних товаришів. На моє диво, "Дело" не напечатало лист Тургенева, - очевидно, не че­рез що инше, як через те, що той лист писаний був до "нелюбого" патроном "Дела" чоловіка. (Коли не так, - то хай редактор "Дела" скаже сам причину!" [62].


Інколи Драгоманов втрачав відчуття реалізму і категорично вимагав від своїх послідовників партійної "недоторканості" у сто­сунках з політичними опонентами. Зокрема, щодо контактів Фран­ка з "народовцями" цілком характерна драгомановська скарга сест­рі О. Пчілці: "На жаль, серед самих молодих твердости мало. Франко, напр., котрий сам дуже добре розуміє усю мерзотність льв. народо­вців, - ні-ні, тай поцілується з ними, вибачаючись потім, що "не мож­на обійтись без них" і т. д." [63]. До цих прикладів можна віднести і його жорстке наполягання на повній відмові молоді від залучення до партійних справ. Справді, важко уявити успішною політику ра­дикалів, і не тільки в Галичині, якби вони некритично керувалися окремими настановами Драгоманова. Його спілкування навіть зі своїми однодумцями і симпатиками не було монологом, та й сам діалог часом набирав "високих нот". Взагалі ж у тому, що саме га­лицькі національні діячі, які знаходились під ідейним, та й особис­тим впливом Драгоманова, стали провідниками культурного, по­літичного життя в Галичині та за її межами, теж бачимо підтвердження немарності зусиль Драгоманова, його "педагогічної політики".


Насамкінець, у концентрованому вигляді практичне розуміння Драгомановим особливої цінності політичної етики для національ­ного руху дозволяє побачити і його проект утворення нової всеукра­їнської організації "Вільна Спілка". Тут він формулює кілька при­нципових положень, що мали регулювати організаційну діяльність товариства, застерігати його учасників від небезпеки етичної дегра­дації. Моральні приписи Драгоманов вважав настільки важливими, що виніс їх у кількох пунктах статуту та програми організації. Він наголошував: "Всі окремі прояви діяльности "Вільної Спілки"' по­винні бути узгоджені з визначеними вище ідеями зокрема, а також із загальними правилами моралі". І далі, у примітках до цього ж пунк- ту, провідний автор програмних документів пояснював: "Всяка кра­діжка і будь-яке обдурювання населення для членів "Вільної Спіл­ки" мають бути безумовно неприпустимими" [64]. Окремо в проекті недвозначно засуджувалося застосування політичного терору самою організацією, або будь-ким із її членів від її імені.


Українське політичне товариство "Вільна Спілка" не стало ре­альністю. Втім, етичний вибір Драгоманова був ще раз чітко під­тверджений тоді, коли перед ним особисто з'явився шанс застосу­вати на практиці свої теоретичні погляди.


Історична дистанція, яка віддаляє нас від Драгоманова, дозво­ляє критично оцінити концептуальні засади його політичної діяль­ності, його теоретичні погляди на проблеми політичної етики. Віра в прогрес, а звідси і спроби створити світський, позацерковний ана­лог релігії, священної етики гуманізму не завжди виявлялись тією позитивною перетворюючою силою, на яку він так розраховував. Його намагання підточити авторитет традиційних соціальних і політичних інститутів приносили не лише позитивні результати навіть у масштабах власне українського руху. Можна зауважити, що, виголошуючи максимальні етичні вимоги, він, іноді, не врахо­вував ані можливостей, ані реальних обставин, у яких жили і діяли його товариші та однодумці на Батьківщині.


Окрім того, навряд чи можна визнати цілком успішною діяль­ність Драгоманова, спрямовану на попередження аморальності, на своєрідне етичне виховання молодших поколінь політичних діячів України. Логіка політичної боротьби нерідко змагала етичні за­стереження і відкидала навіть слушні аргументи на користь людсь­ких, гуманних вартостей там, де йшлося про можливість політич­ного успіху - негайного або хоча би швидкого. Схоже, що це одна з тих фундаментальних проблем, яку кожне нове покоління політич­них діячів, як і суспільство в цілому, повинні вирішувати ледь не знову, повертаючись до розв'язання "вічних питань" у нових істо­ричних умовах.


Проте, в загальному підсумку, драгомановське наголошення на неприпустимості нехтування моральними нормами для політично­го діяча, який бореться за краще життя і намагається досягти благо­родних цілей - цей наголос був і все ще є важливою, життєздатною стороною його теоретичної спадщини. "Чиста справа" дійсно вима­гає "чистих засобів". Не тільки XIX, а ще з більшою переконливістю XX ст. показали, як далеко заходять ті політики та політичні сили, які нехтують, зневажають моральні виміри політичного життя.


І сьогодні облудна ідея "мета виправдовує засоби" ще нерідко залишається філософією "практичної політики". Проте час визна­ти, що "благородність мети" не може виправдати будь-які засоби.


Навпаки, негідні засоби призводили і гіризводитимуть надалі лише до протилежних проголошеним "чистим" цілям результатів.


Отже, не мета виправдовує засоби, а засоби визначають кінце­вий результат. До такого висновку спонукає як аналіз драгомановсь- ких праць, так і історичний досвід, розглянутий під кутом зору пол­ітичної етики.

4. 2. М. Драгоманов та його сучасники: етичний вимір взаємин

Становлення українського національного руху у XIX ст. вима­гало формування як політичної програми українства, так і визна­чення моральних орієнтирів, прийняття свого роду кодексу пове­дінки учасників українських організацій. Необхідно було знайти відповіді на питання про цілі та засоби політичної боротьби, спро­бувати визначати співвідношення моралі та політики в нових істо­ричних умовах. Ці проблеми так чи інакше знаходили відгук у твор­чості провідних українських мислителів і суспільних діячів. У складних умовах імперського тиску, дискримінації з боку панівних націй, вітчизняній інтелігенції доводилось пропонувати загалові своє бачення української моральності, творити, випробовувати і намагатися ствердити дієздатні норми політичної поведінки. Тому Драгоманов приділяв увагу і теоретичним проблемам політичної етики, і практичній роботі з організації українства на засадах від­повідальності, принциповості та особистої порядності.


Висвітлити різні аспекти драгомановської етики неможливо без звернення до оцінок його сучасників, людей різних національнос­тей, культур, поглядів, з якими Драгоманов взаємодіяв протягом свого творчого життя. Тут виникає декілька теоретичних проблем. По-перше, коло людей, з якими так чи інакше перетинався його життєвий шлях, є досить широким. По-друге, серед цих людей зна­ходимо тих, які знали його впродовж тривалого часу, спостерігали у різних ситуаціях і чиї твердження, за всієї суб'єктивності, заслуго­вують на увагу дослідників. Але найбільше на його життєвому шляху траплялись ті, чиї зустрічі з ним були епізодичні, випадкові, а характер стосунків не відрізнявся ані тривалістю, ані глибиною. Відповідно, треба враховувати, насамперед, свідчення першої гру­пи сучасників і, вже з більшими застереженнями, - твердження пред­ставників останньої. По-третє, і після такої "селекції" погляди на моральність самого Драгоманова можуть виразно коливатись на­віть серед досить наближених до нього людей. У цьому випадку оцінки сучасників відчутно залежали від того суспільно-політич­ного контексту, який спонукав їх звернутись до "спадщини" Дра­гоманова і висловитись з приводу її значення у нових обставинах.


Враховуючи це, необхідно відзначити, що драгомановська участь у науковому, суспільно-політичному житті була щедро на­повнена різними конфліктами. Конфліктами, які не могли не наби­рати "етичного виміру". Ще з часів учнівства Михайло протесту­вав проти бурсацької моральної атмосфери (знущання над молодшими) в Полтавській гімназії [65]. Чутливість до моральних питань зберігається у нього і набуває рис принципової позиції уже в студентські роки, коли Драгоманов залучається до загальноос­вітньої, а потім і спеціально-української громадської праці. Водно­час до останніх днів життя Драгоманова супроводжує "пильна", небайдужа увага сучасників. На нього пишуть доноси, його пове­дінка широко і по-різному інтерпретується в інтелігентських ко­лах, у пресі, нарешті, ще за його життя вона потрапляє до "історі­ографії" російського суспільно-політичного руху. Здається, за таких умов легко відповісти на запитання - яким бачився Драгоманов його сучасникам, що в ньому викликало повагу, довіру, а що слугувало предметом критики або й викликало вороже ставлення. Але це зда­ється простим питанням тільки на перший погляд. Саме через "пе- реускладненість", перевантаженість оцінок Драгоманова зворот­ною реакцією на його власну, часом винятково активну, творчу і громадську діяльність "суд сучасників" виглядає інколи хаотичним обміном думок, багатоголоссям, за яким важко почути провідний мотив, вибрати судження, найнаближеніші до "об'єктивності".


Ці загальні зауваження стосуються і українського національ­ного руху, де Драгоманов найбільше був знаний, для успіху якого він віддавав левову частку своєї енергії та часу. Спробуємо відзна­чити найхарактерніші і найвиразніші "точки зору", з яких склада­лась палітра суджень співвітчизників про моральність самого Дра­гоманова і які найбільше впливали на формування думок про нього серед його сучасників і пізніших поколінь. А відтак і наблизитись до розуміння стану політичної культури провідних громадських діячів України, частково і Росії, рівня їх етичності.


Найпослідовнішим прихильником Драгоманова, захисником і, без негативізації сенсу цього слова - апологетом в українському русі був Михайло Павлик. Драгоманов якось відзначив у листі до свого молодшого товариша його особисті якості: "Спеціально Вас приро­да сотворила релігійним пророком" [66]. І справедливо буде сказа­ти, що значну частку свого "релігійного" темпераменту М. Павлик витрачав на служіння драгомановській справі, навіть свідомо нама­гаючись створити "культ" свого вчителя, принаймні у Галичині.


Саме Павликові завдячуємо зібранням і публікацією значної частки драгомановської теоретичної та епістолярної спадщини. До кінця своїх днів, будучи вже досить авторитетним політичним лі-

дером, щонайменше у масштабі австрійської України, Павлик збе­рігав особливі почуття вдячності, якщо не відданості Драгомано- ву, його справі, захищаючи ім'я свого вчителя від нападок і спроб дискредитації. Він був часом більшим "драгомановцем", аніж, на­приклад, рідні Драгоманова, до яких Павлик не раз звертався за підтримкою у проведенні "своєї лінії" щодо популяризації Драго­манова та його справ [67]. З етичної точки зору, для Павлика не існувало ніяких підстав думати, що Драгоманов будь-коли відхи­лявся від дотримання моральних постулатів.


Роль Павлика як збирача, видавця, а тому і найбільшого знавця всього написаного його вчителем, змушує, за всієї критичності щодо його особистої продрагомановської "заангажованості", рахуватися з його аргументами, коли вони спираються на документальні свід­чення. Так, наприклад, випускаючи у світ "Листи Михайла Драго­манова до редакторів російського соціяльно-революційного видан­ня "Вперед", Павлик написав передмову до цієї брошури, де дав розгорнуту характеристику політичній етиці Драгоманова. Автор передмови стверджував (просимо вибачити за таку довгу цитату, але вона наймісткіше ввібрала чесноти Драгоманова в інтерпретації Павлика): "Він і в противниці бачив, найперше, людину, і боронив усякому воювати з ним некультурними способами, тай не заваляв своїх рук у такій боротьбі, ні словом, ні вчинком. На всі людські справи (в тім числі і партійні й національні) дивився він зі станови­ща людського, - яко твердий і консеквентний культурник, гума­ніст, а до того й добрий знавець історії, котрий проводив різку лі­нію між історіописаннєм і історіоробленням, між тим, що можна було робити в минулій історії та тим, що можна робити в дальшій: котрий знав, що, по закону природному, з такого може вийти лише таке ж, себто; з брехні брехня, з пакости пакість, котрий не допус­кав і гадки вживання, в боротьбі з противником, усіх історичних способів, які уживали всякі дикуни протягом історії; котрий тямив твердо, що дійсний поступ, душа його - се власне: свідоме повер­тання подальшого ходу людськості на кращі дороги розвою; кот­рий знав, що хто думає і робить інакше, той згори засуджує себе й свою народну справу на погибель, бо признає, тим самим, той же спосіб воювання й своєму противникові, часто дужчому, котрий бачив,... що котра партія, як напр. партія російських] соціалістів - признає можливість усяких способів для досягнення цілей партії, то неминуче виробить людей, що вживатимуть усяких нечесних способів і проти власної партії, власних товаришів і неминуче з гори приготовляє собі самій фіаско, - як воно потім і виявилось, в такій страшенній формі, як Азевщина, котра заїла російську революцію й єї можливо добрі наслідки..." [68].


Павликові ніколи не бракувало енергії, щоби виступити на за­хист репутації Драгоманова, з якого би боку справжня чи ілюзорна загроза не надходила - від неточних інтерпретацій самих "драгома- новців", з боку партійних опонентів, з табору консерваторів, лібера­лів або й революціонерів, росіян, поляків чи українців. На це у нього було чимало причин. Серед них: визнання драгомановського осо­бистого внеску у його власне політичне формування, канонізація його як "духовного батька" радикальної партії, провід якої був, передо­всім, у руках Павлика. Нарешті, певну роль відігравала і відсутність у Павлика бажання "встати поруч", а тим більше вище за Драгома­нова в уявному національному пантеоні України. Щодо останнь­ого, то Павлик був не єдиним серед тих, хто визначав місце Драго­манова поруч або одразу ж після Тараса Шевченка.


Інша справа - оцінки Павликового "друга-опонента" І. Фран­ка щодо драгомановської спадщини загалом, його вчення про ети­ку і його ж практичної політичної поведінки зокрема. Передовсім, на відміну від Павлика, Франко виявився набагато "гнучкішим" у ставленні до свого колишнього вчителя. За життя Драгоманова і перший час після його смерті І. Франко висловлювався про Драго­манова не просто позитивно, але й з підкресленою повагою та ша­нобливістю. Наприклад, виступаючи з промовою на ювілеї 30-річ- ної праці Драгоманова, І.Франко відзначав: "Драгоманов для нас є чимсь більше, аніж заслуженим чоловіком. Ми в нім шануємо друга, вчителя, провідника... голос єго був для нас заохотою, осто­рогою, вказівкою, куди йти, голосом сумління - що робити, а чого не робити" [69].


Та чим далі час віддаляв його від стану "учня" і молодшого товариша, чим більше (справедливо) визнавався талант самого Франка - письменника, політичного провідника, публіциста і на­уковця, тим менш "зручно" почувався він у тій ролі, проти якої ніколи не протестував Павлик - ролі учня і "спадкоємця" Драгома­нова. Драгоманов ставав для Франка майже тим самим, ким для самого Драгоманова у свій час було покоління Кирило-Мефодіїв- ців, а особливо і перш за все - Т. Шевченко.


Франко стверджувався в умовах суттєвої зміни "парадигми" українства найяскравіше вираженої у відмові від драгомановсько­го "федералізму, раціоналізму та демократизму". Ці наріжні, фун­даментальні принципи драгомановського політичного кредо з різних боків були розкритиковані і "ревізовані" Франком [70] і його однодумцями.


Замість драгомановського "раціо" у ставленні до всіх політич­них і національних справ, Франко був не від того, щоб якомога ширше використовувати ірраціональне; замість ідеї рівноправнос- ті і партнерства різних націй у боротьбі за національну і політичну свободу Франко все більше схилявся до визнання "національного егоїзму'" і виправданим, і "конечно" потрібним. Та й сам демокра­тизм Драгоманова був ним критикований як соціально обмежений, національно індеферентний та політично абстрактний, відірваний від реалій життя. "Зміна поколінь", яку уособлював раніше Драго­манов у подоланні культурництва і романтизму покоління діячів українства 40-60-х років, висувала саме Франка наперед у поборю­ванні "застарілого", неактуального Драгоманова на початку XX ст.


У зв'язку з цим, доречно нагадати кілька Франкових оцінок. У програмній щодо його нової інтерпретації драгомановської спад­щини статті "Суспільно-політичні погляди Драгоманова" І. Фран­ко формулює основні пункти своїх розходжень із колишнім учите­лем: "Демократ і республіканець, він занадто тісно розумів поняття суспільності, занадто низько ставив вагу і ролю інтелігенції, занад­то односторонньо, етично, а не соціологічно формулював її життє­ві завдання" [71]. Тут же він додавав до цього списку закидів: "Лі­бералізм Драгоманова основувався поперед усього на широко відчутих правах людської одиниці, на автономії личности, на сво­боді слова й думки і на безогляднім поборюванні апатії, лицемірст­ва та брехні" [72]. Те, що для Павлика було і залишалося безпри- мірною чеснотою - драгомановська етична скрупульозність, повага до особистості, індивідуалістично-гуманістичний погляд на суспіль­ні та політичні справи, Франком сприймалося як сумнівні якості для "реального політика", як ледь не особисті вади, суспільно не­безпечні через силу впливу Драгоманова.

За цими ' 'різночитаннями " драгомановських поглядів на політич­ну етику, його особистої ролі у моральній еволюції національної інте­лігенції необхідно бачити і більш широкий ідеологічний конфлікт в українському національному русі. Драгоманов у свій час намагався "зібрати" націю з окремих одиниць, бачачи її реальну роз'єднаність, усю складність того, що потім стало називатися процесом націот- ворення [73]. У цьому була його "правда" та, мабуть, і правда кра­щих діячів його покоління. Творити націю без яких би то не було засобів заохочення і примусу, не тільки політичного, але й мораль­ного, коли були відсутні спільні і безсумнівні національні "вівтарі" і гостро бракувало "жреців" національного культу, було просто неможливо, ігноруючи запити і потреби "одиниці", не помічаючи потужності націй "конкурентів" (передовсім російської та польсь­кої) у боротьбі за душі українського, переважно, населення. Таким чином, набір етичних цінностей, філософсько-світоглядні засади драгомановського покоління і його наступників мали, поруч зі спільними рисами, чимало виразних відмінностей, що і визначало' розбіжності, а інколи й полярність їх оцінок, політичних орієнта­цій та реальних дій.

Крім того, покоління Драгоманова діяло в умовах, коли на­йпоширенішою формою національної організації були "громади", кількісно незначні, територіально розпорошені, за своєю суттю вузькогурткові і досить сталі об'єднання інтелігенції, людей близь­кого світогляду, соціального статусу та ідейних уподобань. Відпо­відно до повсякденної практики діяльності "громад", етика осо­бистих стосунків, атмосфера високої вимогливості до новачків і водночас взаємної довіри, звички уникати конфліктів у власному середовищі, традиції ухвалення рішень через консенсус творили собою і певний "громадівський" моральний ідеал, і сталу етичну практику. Тут повага до "одиниці" була не теоретичним постула­том, а єдино прийнятною нормою повсякденної і, додамо, пере­важно'рутинної діяльності. Та й сама "одиниця" зберігала достатньо можливостей впливу на найближче середовище, а в крайньому разі, завжди могла знайти собі інший, рівноцінний колектив однодум­ців і товаришів.

І. Франко вже бачив перед собою не жменьку українофільської інтелігенції, а українську націю, а себе і своє покоління українських інтелігентів - національними провідниками. Найактйвніша фаза його діяльності припадала на партійний етап українського руху. Тут вже не гурткова, персоналізована, здебільшого глибоко конспіративна, а публічна політика формували вимоги до провідника. Все більше зна­чення відігравали майстерність володіння словом, емоціями та на­строями мас (віча, мітинги, вибори тощо), уміння вибудовувати організаційну ієрархію, гнучко змінювати гасла та орієнтири ді­яльності. Етика гуманізму, апологія, якщо не культивування інди­відуальності, персональних зв'язків і відповідальності поволі та неухильно "деактуалізувалася", відсувалася на другий план. Ясна річ, що більш високий ступінь організації польської громади у Га­личині, німецької та румунської в Буковині, був і викликом, і сти­мулом діяльності місцевим українським громадським інституціям і політичним лідерам. Не дивно, що на передній план у теоретичних рефлексіях Франка та інших колишніх "молодших" виходила "со­ціологія", пафос масових рухів, ідеалізація національного колек­тивного "я", а відтак і приблизний підрахунок тих, "хто з нами" і тих, "хто проти нас". Здавалось, що "одиниця" у цьому відношен­ні вартує небагато, а зате маси, у цьому разі не "клас", а "нація" - вирішують усе. Такий підхід, поки що теоретичні пошуки на по­чатку XX ст., невдовзі стане ідеологічною основою поширеної, навіть панівної практики і призведе до наслідків, у витоках яких змушені будуть "розбиратися" покоління інтелектуалів, знаходячи ці наслідки у кожній сфері людського буття XX ст. Ці запити суп­роводжувалися чи не інтуїтивним пошуком "нової" етичної кон­цепції політичної діяльності. Франко лише "схоплював", чутливо і талановито реагував на нові виклики часу і намагався знайти власне, зовсім не останнє місце у нових історіотворчих процесах.

Напевне, з більш широкого погляду не видаватимуться таки­ми взаємно суперечливими і виключними оцінки Франка щодо політичної теорії Драгоманова та його етики, як це, наприклад, можна бачити в передмовах Івана Яковича до першого і другого тому зібраних і виданих ним листів Драгоманова. У першому томі колишній учень, а тепер сам Учитель мало що залишає від "світло­го образу" Драгоманова. "Мені видається, - оскаржує поведінку Драгоманова щодо нього Франко, - що Драгоманов, певне сам того не знаючи і не відчуваючи, робив собі з мене жорстоку гру, мучив, відпихав і знов протягав мене, зовсім безцільно, бож ані для загаль­ної справи, ані для мене самого се не принесло аніякої користи. Драгоманов поводився зо мною не педагогічно, - се я писав йому колись у однім листі з гірким почутгєм, і се повторюю тут прилюд­но з таким же почуттєм" [74]. Здавалось, що Франко "забув", як багато, зважаючи навіть на окремі, не такі вже справді й коректні висловлювання, а інколи ледь не лайливі оцінки, Драгоманов зро­бив для нього, для його творчого зросту [75]. Драгоманов справді заохочував Франка до творчої та громадської діяльності, підтри­мував його і популяризивав, вбачаючи в ньому свою найбільшу надію (саме за рівнем талановитості) у Галичині. Франко ж оціню­вав драгомановські листи десяти- і двадцятирічної давнини з точ­ки зору свого нового становища в Україні, а в Галичині зокрема. З цієї висоти драгомановські закиди не могли не викликати його не­згоди, а то й роздратування.

М. Грушевський, намагаючись теоретично пояснити складні, інколи навдивовиж заплутані стосунки "трійці": Др ігоманов - Франко - Павлик, сконцентрував свою увагу переважно на персо­нальних, особистих причинах розбіжностей та пізнії них закидів між ними. "Талантом і різносторонністю Драгоманов значно переви­щував Павлика, а Драгоманова Франко, - пропонує свою шкалу цінностей Грушевський, - але ріжниця в літах і становищу не дава­ли змогу відчути [це] відразу. Драгоманов тільки під 1890-ті роки нарешті переконався, що Франко "талант"! А доти се був для ньо­го тільки здібний, але дуже недисциплінований ученик, для кото­рого він не жалкував прикрих і образливих лайок за його "скоки" [76]. Отож, в ускладненні взаємин талановитого Драгоманова і ще талановитішого Франка значна відповідальність покладалась Гру- шевським саме на третього, найменш обдарованого Павлика, який "з презирством засуджував "дволичність Франка" і так само міг би читати мораль і своєму учителеві, який також у свідомості свого духовного багатства "сіяв на всі вітри", і тільки глибокий, просто релігійний пієтизм, котрим Павлик був перейнятий до Драгомано­ва, стримував від критики його самого. Але до Франка вони були обидва безпощадні, і се псувало відносини Франка до Павлика, а часом викликало і на Драгоманова гнів, котрому дав Франко ви­раз в передмові до І тому свого листування з Драгомановим" [77].

Проте минуло небагато часу, і ця передмова Франка виклика­ла не тільки захват, але й різкі приватні та публічні протести [78], і Франко пише цілком іншу передмову до нового, другого тому лис­тування Драгоманова, де, здається, всі акценти розставлені у "ка­нонічному" продрагомановському ключі: "Се була виємкова нату­ра, - стверджує він, дезавуюючи свої попередні закиди щодо Драгоманова, - вдвоє дивна серед української нації, такої багатої натурами пасивними, вузькими і тупими. Він був немов створений на духовного провідника великої нації, а хоча доля позавидувала йому, та все таки він зробився і буде довго ще сумлінням нашої нації, ясним, непідкупним, непоблажним, правдивим компасом для грядущих поколінь, як їм жити і як працювати" [79].

Буде спрощенням вважати, що це якраз і було "останнє слово" Франка на пошану свого вчителя. Його оцінки ще не раз зазнавали змін, повернень від критики до компліментів, від захвату до нових закидів. Під загальним, емоційним враженням від цих часом взаємо- виключних тверджень можна взяти під сумнів будь-які оцінки як Драгоманова, так і Франка. Здається, Драгоманову так і не вдалося стати, з різних причин, беззастережним "компасом" для нових поко­лінь українців. Утім, Франкові оцінки Драгоманова - досить надійний "барометр" який чутливо і швидко реагував на зміни політичної кон'юнктури, "орієнтацій" тих, хто, власне, і "робив погоду", або при­наймні був причетний до творення моральної аптосфери в українсько­му національному проводі. І як такі, ці показові оцінки заслуговують і навіть потребують свого власного, "нового прочитання".

Розгляд проблеми сприйняття теоретичних і особистісних ас­пектів етики Драгоманова в українському інтелігентному середо­вищі вимагає звернення, нехай і побіжного, до розвитку взаємин М. Драгоманова і В. Антоновича. Деякий час у суспільній думці, принаймні, людей, близьких їм обом, вони були товаришами, виз­начними лідерами наддніпрянської інтелігенції, що підтримували тісні особисті, навіть сімейні відносини. їх оцінки відносно один одного були переважно позитивними, якщо навіть і не комплімен­тарними. Про ставлення Антоновича і його родини до Драгома­нова свідчить хоча би такий уривок із листа його дружини до дру- жини Драгоманова: "Я вже Вам писала, що в Вас втратили Кияне, повірте, не брехала, той моральний вплив, котрий мали Ви і М.П. (Драгоманов - А.К.), дуже відчутний" [80]. Сам Антонович запев­няв раніше Драгоманова: "Будьте певні, що яка б філософія не була у мозку, назвати ваших зусиль, вашої напруженої діяльності та всіх її наслідків скільки-небудь порядна людина не може інакше, аніж самою поважною і самою симпатичною справою" [81].

Але чим далі, тим більше ідейні розходження поміж Драгома- новим і Антоновичем набирали характеру політичного конфлікту, а згодом - й особистого відчуження і протистояння. З середини 1880- х pp. наступає фактичний розрив стосунків Старої Київської Гро­мади з Драгомановим. "Громада" виступає з низкою вимог до Дра­гоманова, не без ініціативи Антоновича, висловлює незгоду з ідеологічним напрямком закордонної діяльності Драгоманова, з намаганнями Драгоманова ініціювати радикальну політичну діяль­ність як у Наддніпрянській, так і в "австрійській Україні". Зов­нішньою причиною цього були вкрай жорстокі умови поліцейсь­кого терору і посилення переслідувань з боку російських урядових кіл за будь-яку опозиційну, просто "недозволену" діяльність. "Ста­ра Громада" прагнула самозберегтися, нехай і ціною мінімалізації власної роботи в підросійській Україні. Те, що "громадівці" у Киє­ві вважали єдино правильним вибором, зваженою і тверезою так­тикою українських сил у нових умовах, з Женеви Драгоманову ба­чилось як ренегатство і деморалізація старих товаришів.

Пізніше до цих незгод між обома непересічними лідерами ук­раїнства долучилися принципові розходження у ставленні до пер­спектив політичного процесу в Галичині. Це і політика "нової ери", де Антонович відіграв чималу, надихаючу роль, а Драгоманов вис­тупав проти сам і послідовно підтримував запеклу критику "ново- ерівців". Це також оцінка ролі та завдань українства у Наддніп­рянській Україні: важливість політичної діяльності, яку відстоював Драгоманов чи, передовсім, культурницька (Антонович) праця. І, насамкінець, різне ставлення до конкретних шляхів розвитку наці­онального руху на перспективу.

Принципові розбіжності, набуваючи рис "партійного" протис­тояння, неминуче накладали відбиток і на особисті стосунки обох діячів. Зрештою, ці взаємини закінчились небажанням Антонови­ча мати будь-які контакти з Драгомановим, він навіть відкинув думку про можливість побачення з ним задля спроби особистого порозуміння. Мотиви цього рішення у найбільш концентровано­му вигляді В. Антонович виклав у листі до Ф. Вовка: "Відносно М.П. (Драгоманова. - А.К.) я після зрілих розміркувань вірішив утриматися від побачення: 1) тому, що наше спільне втручання у останні галицькі справи вкрай загострило взаємні стосунки 2) і тому, шо розмова, як мені здається, окрім посилення дисонансу, нічого не принесе і 3) паче за все тому, що М. П. звик усяке письмо і сказа­не слово вносити у протокол і потім користуватися ним у пресі; знаходячись у становищі людини у пресі безгласної, неприємно отримувати ляпаси, а тим більше давати для цього засоби. До сих пір таке я вже багато разів від нього зустрічав - можу на це відпові­дати тільки мовчанкою, але давати матеріал для наступних не вва­жаю за вигідне. Подумаю ще: може на виїзді звідси напишу йому вкрай стисле і категоричне пояснення, а може і не напишу - страха раді Іудейська" [82].

Не менше претензій мав і Драгоманов до Антоновича. Після розриву з фактично керованою Антоновичем Старою Київською Громадою, обурений і ображений Драгоманов у листі до І. Фран­ка дає таку етичну характеристику Антоновичу: "Можете собі ви- образити, скільки цей чоловік мусив зашкодити моральному боку українства за всю свою кар'єру. Як вести рахунок, то може вийти, що навіть вся наукова користь, котру він приніс, не винагородить цієї шкоди. Додайте до того, що його маньера держатись служить приміром для других, котрі не мають його вартості, і котрі зараз, як зроблять яку пакость, то біжать до нього жалітись, як їм хто замітить. Я отверто колись звав Антоновича "камень прибежище заяцем" [83].

А у листі до Б. Кістяківського Драгоманов уточнює і розгор­нуто пояснює своє ставлення до Антоновича, порівнюючи остань- ого з О.Ф. Кістяківським: "Та все те, що Ви розказуєте про В.Б. (Антоновича. - А.К) того ж порядку, що я сказав вище, тільки воно трагічніше ніж те, що я кажу про Ол.Хвед. (Кістяківського. - А.К), бо В.Б. таки й дійсно мав ближче стосунків до Укр. політики, на­жив собі гострішу репутацію і тепер не може зовсім віддалитися від укр. політики, як це на ділі робив Ол. Хвед., та за те й не хоче, що б та політика вийшла з тих рамок, в котрих він сам вважав для себе можливим держатись і котрих він навіть не може точно і опрйділи- ти. Через це все, - я вже давно, навіть з Росії, запримітив, що В.Б. лежить навіть тормозом на укр. політиці. Якби мені прийшлось тепер розмовляти з ним, то я б його щиро прохав, - рішуче зробити те, про що він писав у "Слові" Площанського, зрікаючись від при­писаного йому керовництва задуманого журнішу в Галичині, - тобто "не заниматися політикою, а только наукою". Коли б він ще трохи підновив свою науку, вийшовши з національно-духовного грунту на інтернаціонально-спеціальну, то зовсім би був достойний мону­менту, навіть від укр. політиків. На лихо він би образився, коли б йому так просто поставили справи" [84].

Для Драгоманова етична поведінка, а не тільки політична ді­яльність Антоновича: це - "двоповерховість" у ставленні до росій- ства у Великій Україні, тобто, поєднання конспіративної ролі ліде­ра українофільства з офіційним статусом цілком лояльного до царської Росії професора Київського університету, його приховані "інтриги" в Галичині, його австрійські симпатії значили ідейну "дег­радацію", а в моральному відношенні підтверджували відмову лі­дера Старої "Громади" від спільних позицій початку 1870-х pp. Через це він був готовий бачити в Антоновичі ледь не провідника "капітулянтської" позиції, людину, відповідальну за згортання пра­пора української політичної боротьби до невідомих "слушних ча­сів". З не меншою антипатією і роздратованістю Антонович реагу­вав на "космополітизм" Драгоманова, на його наполегливе небажання поєднувати в єдиному "образі ворога" російське само­державство і російський народ, не кажучи за інтелігенцію, зреш­тою, на драгомановський політичний радикалізм і "необережність" у висловлюваннях. До всього попереднього, Антонович просто бо­явся, що драгомановська полеміка, його намагання вести дискусію не з "анонімами", а з реальним автором тих чи інших поглядів мог­ла привести до "викриття" Антоновича російською поліцією. Ос­таннє, цілком логічно, Не входило до жодних розрахунків надобе- режного Антоновича. В цьому основні, хоч і не вичерпні причини розходження Антоновича і Драгоманова.

Втім, не потрапив би Драгоманов за кордон, на початку - у до­бровільне, санкціоноване Старою "Громадою" вигнання, не відо­мо, чи Не була би і його етична позиція більш подібною до Антоно­вича? Позбавлене наукового історичного сенсу, це питання може провокувати і справді провокувало певні етико-філософські припу­щення. Якраз над цим неодноразово замислювався О. Кістяківсь- кий, людина, яка досить добре знала обох лідерів Старої "Грома­ди". Він у своєму "Щоденнику" залишив цікаві (і не байдужі) спостереження, цінний матеріал для дослідників взаємин Драгома­нова і Антоновича, сприйняття їх у середовищі київської інтеліген­ції. Роздуми Кістяківського настільки характерні, що один із при­кладів доцільно навести, якраз тому, шо автор щоденника неодноразово на його сторінках порівнював моральні аспекти гро­мадського становища Драгоманова і Антоновича [85]. На початку 1877 p., Кістяківський, зокрема, занотовує: "Виходить, що твори Дра­гоманова циркулюють. Новий доказ того, що гоніння сприяють славі і поширенню творів гнаного. Немає сумнівів, що моральна позиція Драгоманова тепер незрівнянно вище і достойніше, аніж вона була тоді, коли він був доцентом у Київському університеті. Тут він грав дволичну роль. В один час він читав панегірики Дондукову і загра- вав зі студентами, тут він був і чиновник, і змовник. Тут він повинен був і ладнати з начальством, і під спудом працювати. Нині він неза­лежний. Ніхто не може йому дорікати у зраді, в дешевому популяр- нічанні, у дволичності. Думаю, що уряд буде сприяти посиленню сили і впливу Драгоманова. Ним же согрішить, сим же і мучиться" [86]. Не коментуючи подробиць цього запису (як ось, наприклад, певне самовиправдання автора щоденника), виділимо найхарактерніше: те, що Драгоманов міг собі дозволити в умовах еміграції, було недосяжне для його товаришів за обставин поєднання "формальних лояльнос- тей" і підпільного українства. На жаль, маска, яка довго перебуває на обличчі, може зростися з ним, але це - окрема тема.

Отже, принаймні в поглядах сучасників. Драгоманов не одра­зу і не для всіх (для декого - ніколи) став свого роду взірцем по­літичної поведінки, мужності у слові та прикладом громадянської позиції. Зокрема, драгомановські брошури на теми Балканської кризи мали чималий вплив на сучасників і сприяли зростанню його особистого авторитету. Окрім згаданого вище О. Кістяківського, це можна підвердити й свідченнями В. Овсяніко-Куликовського, котрий у спогадах про Драгоманова зазначав: Що стосується власне моральних запитів і принципів, то брошура Драгоманова "Чистое дело требует чистых средств" пояснила мені і чітко сформулювала те, що бродило і накипало у мене самого, в моїй етичній свідомос­ті, що ще не встановилась" [87].

Серед позитивних оцінок значення морального впливу Драго­манова на сучасників належить згадати і характерні слова подяки йому з боку талановитого галицького діяча О. Терлецького: "І якби не Ваш чесний громадський приклад і Ваша невсипуча робота, кот­ра і мене, гнилу колоду, силоміць пхає до праці, то я б давно уже плюнув на себе" [88]. Якраз так щиро і вдячно підмічена риса драго- манівської вдачі - "силоміць пхати до праці", особливість його дієвого підходу до громадської роботи, до обов'язків перед нею, справляли двоїсте враження на сучасників.

Нагадаємо, у руках Драгоманова не було ніяких інших засобів заохочення до політичної активності українців та інших адресатів його діяльності, окрім моральних. Окрім моральних, не було і нія­ких "покарань". Тому саме етика в його руках була і заохоченням, і покаранням, організуючим і спрямовуючим чинником, знаряддям політичного впливу, яке частково мало компенсувати брак розви­нутих національних інституцій і визнаних традицій українського руху. Проте, несучи ці навантаження, драгомановська етика не переставала бути етикою, а не лише "партійною нагайкою" (або, за виразом професора І.П. Химки, - "дубиною", якою він "дисцип­лінував" своїх однодумців).

Те, що нерідко дратувало й обурювало, зачіпаючи за живе, спів­вітчизників, ще більше слугувало джерелом ледь не постійних непо­розумінь і конфліктів Драгоманова з російськими революціонерами та лібералами. "Нечаєвська справа" з її скандально відомим "Кате­хизисом революционера", "Чигиринська справа" (використання фальшивих маніфестів для збурення селянського повстання), теро­ристична діяльність "Народної Волі", бездіяльність російських лібе­ралів - кому тільки не "перепадало" від дошкульного слова Драго­манова за схильність до безпринципності, аморальність, за нехтування порядністю та людяністю. І оскільки саме в російському революційному русі Драгоманов вбачав найпотужнішу силу, що перетворюватиме Росію, остільки ж його критика була спрямована проти багатьох вад російської революційної ідеології та діяльності революційної еміграції і підпілля. Це мало кому серед представників останніх могло подобатися. Більше цього, етичний максималізм і вимогливість Драгоманова щодо неприпустимості нехтувати етикою в ім'я партійних принципів викликали гостру реакцію російських революційних ватажків на його політичну діяльність, публіцистику і на нього самого. Російська революційна еміграція спершу прихильно зустріла появу в Женеві Драгоманова, але вже невдовзі ставлення до нього починає змінюватись. Якщо у перші роки еміграції Драгома­нова одиниці серед російських політичних вигнанців виступали проти нього, то вже у 1880-х роках навпаки - одиниці ставилися до нього з відвертою симпатією та повагою.

На тему "Драгоманов і російські революціонери" написано доволі багато спеціальної літератури [89]. Ми ж відзначимо те, що не тільки національні погляди, виразно українське політичне спря­мування, але й етичний ригоризм Драгоманова, його "нонконфор­мізм" щодо звичок поводження у середовищі російської еміграції долучилися до того конфлікту, який переважно і відзначав його взаємини з російськими революціонерами. Тому вже з 1878 р. попе­реднє, переважно доброзичливе, ставлення до Драгоманова стало погіршуватися. Наприклад, про цю зміну ставлення російських емігрантів свідчить у спогадах В. Дебагорій-Мокрієвич: "Почалось з того, що Драгоманов негативно поставився до так званої "Чиги­ринської справи" [90]. Приблизно в цей же час Драгоманов розри­ває зв'язки з гуртком П. Лаврова. У цьому конфлікті, окрім відмін­ності поглядів на значення національного питання, свою роль відіграли й етичні розбіжності між Драгомановим і "лавристами". Далі - більше. Оминаючи численні подробиці, наведемо ще такий яскравий епізод зі спогадів Баулер О. (Гольштейн), з якою Драго­манов підтримував досить тісні стосунки до останніх своїх днів. "До самодержавства [він] ставився ворожо. Тим не менше, коли був убитий Олександр II та емігранти у Женеві влаштували якесь зібрання для відзначення цієї події, Драгоманов відмовився бути присутнім на цих зборах і відповів тим, хто його запросив: "Я не червоношкірий і не можу плясати над трупом ворога" [91]. Пізніше Драгоманов так само негативно відреагував на веселощі російсь­кої еміграції з приводу смерті правого публіциста М. Каткова [92].

Мало хто у російських революційних колах міг поділяти такі етичні настанови. Політичний супротивник сприймався як ворог і тільки, він був поза колом тих, до кого можна було ставитися "по- людськи". Під пізнішою сентенцією М. Горького: "Якщо ворог не здається, його знищують", могла би з легкою душею поставити під­пис чи не більшість тогочасної російської революційної еміграції та діячів підпілля. "Буржуазний лібералізм" і професорська скрупуль­озність Драгоманова невдовзі стають одною з головних "мішеней" еміграції. Окрім Я. Стефановича, свою лепту у спроби дискредитації Драгоманова вносить В. Черкезов [93]. Серйозний конфлікт спала­хує навколо участі Драгоманова у виданні "Вольного Слова".

Красномовно про ставлення російських революціонерів до Драгоманова на початку 1880-х років свідчать архіви плехановсь- кої групи "Звільнення праці". Ініціатором і "двигуном" поборю­вання українського діяча стає J1. Дейч. Він не приховував мотивів своєї поведінки щодо Драгоманова: "Я зовсім не поганої думки про Драгоманова як про особистість, але він людина не нашого середовища. Він проти всієї еміграції..." [94]. Дейч і формулює кон­кретні завдання щодо ізоляції Драгоманова серед політичних еміг­рантів у Швейцарії, а побоюючись його впливів на свого товари­ша Павла Аксельрода, вдається навіть до залякування останнього, доводячи, що Драгоманов "ворог, наш заклятий ворог". Завершу­ючи опис усіх небезпечних рис такого "ворога", Дейч вдається до ultima ratio, категорично "передбачаючи", що Драгоманов: "Буде прямо шкодити соціалістам, навіть закликати до зброї, страт, ро­зстрілів (соціалістів) революціонерів (саме останніх)" [95]. Чи вар­то коментувати вартість таких пророцтв, не кажучи вже про мето­ди дискредитації свого опонента?

Не важко перелічити більш-менш відомих діячів революційно­го табору, що зберігали переважно добре ставлення до українсько­го діяча (з обумовками, що серед них далеко не всі справді були росіянами): А. Желябов [96], В. Засулич [97], С. Степняк-Кравчинсь- кий [98], 3. Арборе-Ралле [99], В. Бурцев [100].

На загал, більшість діячів російської еміграції та революційно­го підпілля не погоджувались ані з драгомановською "націоналі­зацію соціалізму", ані з його дегероїзацією революційного терору, ні з тим, що він невтомно попереджав про шляхи розвитку "ро- сійського якобінства" і вказав, що революційний аморалізм веде російську революцію не тільки на манівці, але й у протилежний бік від тих ідеалів, якими надихалися революціонери. Таким чином, не особисті якості Драгоманова, а його політична та етична позиція, публіцистика та організаційна діяльність стали причинами його від­торгнення від основних "центрів" російського опозиційного руху. Це, проте, мало своїм позитивним наслідком концентрацію уваги вче­ного і громадського діяча не на загальноросійських, а на всеукра­їнських, зокрема, на галицьких справах. Щодо ж суперечок Драго­манова з російськими політичними діячами, відзначимо, що це була не просто дискусія про шляхи розвитку України та Росії, а пере­важно принциповий конфлікт, де ідеологічні перспективи і етич­ний вибір Драгоманова в політиці робив його "persona non grata" серед провідних течій російського революційного руху.

"Політика мусить бути на добру долю педагогікою", - полюб­ляв наголошувати Драгоманов [101]. І, скільки міг, намагався вчи­тись сам і допомагати іншим "робити історію" так, щоби за ре­зультати власних політичних вчинків не було соромно. У цьому, мабуть, була його етична програма-мінімум у політиці. Але для вті­лення у життя більш високих етичних вимог було замало суб'єк­тивної, особистої сумлінності та порядності. Поза межами політич­ної теорії учений сам неодноразово зустрічався із тим, що можна визначити як об'єктивну межу особистої відповідальності homo ро- liticus. "Але вся біда у тім, - відзначав з сумом Драгоманов, - що хід історії мало залежить від добрих почуттів окремих особистостей і що навіть результат революцій мало залежить від почуттів і розра­хунків їх ініціаторів, - і навіть більше: переважно завтрашня пове­дінка самих політичних діячів не залежить від їх сьогоднішніх обі­цянок, так що навіть при повній їх чесності, вони можуть бути втягнуті зовсім на несподіваний шлях обставинами, бажанням ово­лодіти ними, нарешті інтересами і звичками тих сфер, із яких вийш­ли ці діячі і на які вони повинні з необхідності спертися і т. д." [102].

Це узагальнення стосується й тих етичних взаємин та конфлік­тів, які виринали навколо Драгоманова за його життя і довколо його імені, ідей та теоретичної спадщини - після його смерті. Сам він за­лишається позитивним прикладом теоретичного осмислення про­блем політичної етики в українській та російській суспільній думці. У більшості випадків закиди щодо його моральної позиції неспів- ставні з тими фактами, які засвідчують моральну цілісність Драго­манова - науковця, суспільного діяча і політика. Інша справа, що розлам між етичніш ідеалом, моральними принципами і практичнішії потребами політичної діяльності проходив і через "живу тканину" драгомановських особистих стосунків із діячами українського націо- пального і російського революційного та опозиційного рухів, випробову­ючи його самого на міцність, а його погляди на істинність.

У площині реальних стосунків із реальними людьми позиція Драгоманова, може, і повинна читатися не тільки через його влас­ний "текст" або інтерпретації його сучасників, але й вимагає вра­хування загального контексту політичної історії України, Росії та Східної Європи другої половини XIX ст. Цей контекст відзначав­ся також тим, що на зміну нормам панівної, імперської офіційної державної лояльності та церковної, традиційної, парафіяльної мо­ралі приходили водночас цінності національної та класової етики. У зіткненні носіїв цих конфліктуючих вартостей Драгоманову до­велось займати не місце сторонього спостерігача, а активну, заці­кавлену і творчу позицію. Його неординарною та різнобічною активністю і може бути пояснена та багатоманітність і розбіж­ність оцінок особистої моральності Драгоманова, які лише час­тково розглянуто автором.

Політична етика самого Драгоманова, його сучасників і на­ступників є цікавою і все ще мало дослідженою цариною, опрацю­вання якої надає можливості нових інтерпретацій політичної дум­ки та політичної історії попереднього сторіччя. Сама ж політична етика придатна для того, щоби користуватися нею як одним із важ­ливих критеріїв оцінки політичних процесів як минулого, так і су­часності. Можливо, залишаючись все ж таки у колі "проклятих питань" людського буття.

Примітки:

 1. Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. -Киев, 1869. -Ч. 1.-С. 1.

 2. Драгоманов М. Лист до Товариства "Академічна Громада" у Кракові // ЦД1А у Львові. - Ф. 663. - Оп. 2. - Сир. 50. - С. 20.

 3. Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів. - Львів, 1901. - С. 47.

 4. Драгоманов М. Рай і поступ. - Б/м, 1915. - С. 55.

 5. Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів. - С. 50.

 6. Драгоманов М. Рай і поступ. - С. 28.

 7. Там же.

 8. Там же.

 9. Драгоманов М. Твори Василя Чайченка. Том І. Оповідання. Том II. Сонячний промінь. Том III. На розпутті // Літературно-публідистичні праці. - Т. 2. - С. 418-419.

 10. Драгоманов М. Рай і поступ. - С. 30.

 11. Драгоманов М. "Царство Божіе внутри вас" Л. Толстого. - Київ, 1910. - С. 10.

 12. Там же. -С. 13.

 13. Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит, - С. 302.

 14. Драгоманов М. Император Тиберий. Рассуждение. - Киев, 1864. - С. 43.

 15. Драгоманов М. Чистое дело требует чистых средств // Молва. - Санкт- Петербург, 1876. -№41.

 16. Драгоманов М. - Ковалевському М. 28. XII. 1892. // Переписка М. Драгоманова з М. Павликом: У 8 т. - Чернівці, 1911. - Т. VII. - С. 126.

 17. Письма М. А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. С приложением его памфлетов, биографическим введением и объяснительными примечаниями М.П. Драгоманова. - Женева, 1896. - 562 с.

 18. Драгоманов М. - Стасголсвичу М. 21.06.1873. // Институт Российской Литературы Пушкинский Дом. (ИРЛИ). - Ф. 53. - № 267. - С. 14.

 19. Громада. - Женева, 1878. - № 2. - С. 416.

 20. Драгоманов М. - Гольштейн О. // Матеріяли до історії літератури і громадської думки. Листування з американських архівів 1857 - 1933. - Українська Вільна Академія у Сполучених Штатах Америки, 1992.- С. 133.

 21. Драгоманов М. Земский либерализм в России (1858 - 1883) // Либерализм и земство в России. - Женева, 1889. - С.50.

 22. Лисяк-Рудницький I. Драгоманов як політичний теоретик // Історичні есе. - Київ, 1994.-Т. l.-C. 339.

 23. Драгоманов М. Терроризм и свобода, муравьи и корова. - Ответ на ответ "Голоса" М. Драгоманова. - Женева, 1880. - С. 5.

 24. Див., напр.: З історії терору. Відбитка з "Громадського голосу". - Чч. 8, 21 та 23.-Львів, 1932.-С. 7.

 25. Драгоманов М. Обаятельность енергии // Вольное Слово. - Женева, 1882. - №34.

 26. Драгоманов М. Автобіографія. - Київ, 1917. - С. 42.

 27. Драроманов М. Тираноубийство в России и поведение западной Европы // Политические сочинения. - Т. 2. - С. 345.

 28. Драгоманов М. К биографии А.И. Желябова. - Женева, 1882. - С. 34.

 29. Драгоманов М. Обаятельность енергии.

 30. Там же.

 31. Там же.

 32. Драгоманов М. - Шишманову И. // Архив БАН. - Ф. 11 к. И. Шишманов. - Оп. 3.-Д. 1865.-Л. 49 об.

 33. Драгоманов М. Нечто о чистоте средств. По поводу заявления "Исполнительного Комитета" // Собрание политических сочинений. - Т. 1. - С. 370.

 34. Там же. - С. 376.

 35. Див., напр.: Сфремов С. Нові матеріали про Вільне Слово // Рада, 1914. - № 72; Кистяковский Б. Орган "Земского Союза" Вольное Слово и легенда о нем//Украинская жизнь, 1912. - С. 97-119; Заславский Д.И. М.П Драгоманов и Вольное Слово (по неизданным материалам // Былое. - 1925. - №. 27 - 28. - С. 90 - 122; Ананыгч Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте, М.П. Драгоманов и "Вольное Слово" // Исследования по отечественному источниковедению. - М. - Л. 1964. - Выпуск 7. - С. 163 - 178: Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни И эволюция до начала XX века. - Москва, 1977. - С. 186; Butler N. Vol'noe Slovo and the "Zemstvo Union": Was Russian Liberalism dead in 1881?//Canadian Slavonic Papers. - Spring 1974. - Vol. XVI. N 1. - P. 14 - 37; Shmuel Galai. Early Russian Constitutionalism, "Vol'noe Slovo" and the "Zemstvo Union". A study in Deception // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. - P. 35 - 55 і т. д.

 36. Див., Напр.: Мухин М. Більше світла! М.П. Драгоманов на тлі своєї доби: Історичні нариси. - Чернівці, 1936. - С. 19.

 37. Дйв., напр.: Письма Драгомановой J1.M. к Богучарскому В.Я. II Российский Государственный Архив Литературы и Искусства. - Ф. 1696. - On. 1. - Д. 117. - 6 л.; Шишманов И. К вопросу о роли графа Шувалова в конституционном движении 80-х годов//Вестник Европы. 1914.-Книга 1.-С. 197-221;Книга 1.-С. 183- 198.

 38. Про це свідчать агентурні матеріали III відділення. - див., наприклад: Донесения агента Горлова П.Г. из Швейцарии по наблюдению за Нечаевым и другими русскими эмигрантами // ГАРФ. - Ф. 109.-Оп. 1,- Д.415.-С. 17; Донесения агента III отделения Романна А. о розысках Нечаева С.Г. и о деятельности русских эмигрантов//ГАРФ. - Ф. 109.-Оп. 1.-Д.411.-Л. 142 об., 262 об.

 39. Драгоманов М. - Гольштейн О.15.07.1887. //Матеріяли до історії літератури і громадської думки. Листування з американських архівів. 1857 - 1933. - С. 41.

 40. Див., наприклад: Круглашов А. М. Драгоманов: у пошуках геополітичної ідентичності України // Віче. - 1999. - № 8. - С. 113 -122.

 41. Донцов Д. Драгоманов і мгі // Літературно-науковнй Вісник. - 1923. - № 3. - С. 260 – 267.

 42. Див., напр.: Драгоманов М. Терроризм и свобода, муравьи и корова. - С. 2.

 43. Драгоманов М. Великорусский Интернационал и Польша. Украинский вопрос. - Казань, 1906. - С. 109.

 44. Драгоманов М. - Косач. О. 3.1.1891.// Відділ Рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка HAH України. - № 28/686. - Л. З зв.

 45. Драгоманов М. Шевченко, украйнофіли й соціалізм, - С. 177.

 46. Там же. - С. 208.

 47. Драгоманов М. Народні школи серед життя і письменства в Росії. - Женева, 1877. -С. 127.

 48. Драгоманов М. Неправда - не просвіта // Літературно-публіцистичні твори. Київ, 1970. - T. 2. - С. 393.

 1. Драгоманов М. Українське письменство 1867 - 1873 років // Літературно- публіцистичні твори. - Т. 1. - С. 294.

 2. Драгоманов М. - Бучинському М. 17. І. 1872. // Переписка Михайла Драгоманова з Мелітопом Бучинським. 1871 -1877.3 портретами й факсімеле кореспондентів / Зладив М. Павлик. - Львів, 1910. - С. 76.

 3. Драгоманов М. - до "Старої Громади"//Архив М. Драгоманова. - Варшава, 1938.-Т. 1.-С. 272.

 4. Драгоманов М. - до "Старої Громади". 3.11. - 12.02.1887. // Архив М. Драгоманова. - С. 336.

 5. Драгоманов М. Вісті з України. 1876-1877 // Громада. - Женева, 1878. - С. 269.

 6. Драгоманов М. - Пыпину А. Н. 26. IV. 1877. // Отдел рукописей и редкой книги Российской Национальной Библиотеки им. М. Салтыкова-Щедрина. - Ф. 261. Пыпин А.Н. - № 287. - Л. 2 об.

 7. Лист Драгоманова до редакції газети "Правда" і замітки М. Павлика з цього приводу // ЦДІА України у Львові. - Ф. 663. - On. 1. - Спр. 267. - С. 2.

 8. Драгоманов М. Русские в Галиции. Литературные и политические заметки // Вестник Европы. - СПб, 1873. - Книга И. - С. 797.

 9. Див., напр.: Круглашов А. Проблеми національно-культурного розвитку українців Австрії в працях Михайла Драгоманова (друга половина XIX ст.) // Українсько-Австрійські культурні взаємини другої половини XIX - початку XX століття. - К., 1999. - С. 230 - 246; Куца О. Дещо про Драгоманова, галичан і соціалізм // Мандрівець. Освітянський журнал. - 1996. - № 2 - 3 (11 - 12). - С. 46 - 53 і т. д.

 10. Драгоманов М. - Косач 0.25.Х1І. 1885.//Відділ рукописів 1Л ім. Т. Шевченка НАН України. - № 28/675. - Л. 1 зв.

 11. Драгоманов М. Павлику М. 20. III. -1. IV. 1890. // Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. -Т. IV. - С. 23.

 12. Драгоманов М. - Русову О. 18.03.1873. // ЦДІА у Львові. - Ф. 663. - Оп. 2. - Спр. 62. - С. 50.

 13. Драгоманов М. - Павлику М. - 5. VIII. 1891. // Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. - Т. VI. - С. 261.

 14. Драгоманов М. До суду земляків. - Женева, 1886. - С. 2.

 15. Драгоманов М. - Косач О. 8.V. - 22.V. 1885. // Відділ Рукописів ІЛ ім. Т. Шевченка НАН України. - № 28/671. - Л. 2 зв.

 16. Драгоманов М. Вольный Союз - Вільна Спілка. Опыт украинской политико- социальной программы. - Женева, 1884. - С. 20.

 17. Драгоманів М. Два учителі. Спомини. - Львів, 1902. - С. 46.

 18. Драгоманов М. - Павлику М. 15/27. I. 1891. // Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. - Т. VI. - С. 115.

 19. Див., напр.: Павлик М. Писмаи картй// АрхивБАН. - Фонд Ив. Шишманов. -Оп. 5. - Д. 555.-Л. 8 об.

 20. Павлик М. Передмова // Листи Михаила Драгоманова до редакторів російського соціально-революційного видання " Вперед" (1876 -1878). - Львів, 1910. - С. 8.

 21. Юбилей 30-літньої праці Михайла Петровича Драгоманова. - Львів, 1894. - С. 25.

 22. Див., напр.: Франко І. По за межами можливого II Літературно-иауковий вісник. - Львів, 1900. - Річник 111. - Т. XII. - С. 1 - 9.

 23. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова // Літературио- науковий вісник. - Львів, 1906. - Річник IX. - Т. XXXV. - С. 262.

 24. Там же.

 25. Див., наприклад: Круглашов А. М. Національна єдність України: погляди М. Драгоманова II Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. - Чернівці. 1998. - Випуск 36. - С. 181 - 195.

 26. Франко 1. Передмова // Драгоманов М. Листи до Івана Франка та інших. 1881 - 1886.-Львів, 1906.-С. 9.

 27. Закиди Драгоманова Франку, дивись, наприклад, у драгомановській відповіді Павлику, коли Павлик зауважив Драгоманову, що критика сильно "прибила" Франка. На це Драгоманов відповідав так: "Коли він справді прибитий, - то се може тільки послужити на користь, бо пора вже йему вкоротити своє самодурство, противне найелементарнішим правилам життя. Коли він з усіма так поводиться, як зо мною, - то се щось чудовишне! Досить таких примірів: 1) я пишу йему виразно: не давати Парт[ицько]му моїх матеріалів (Лист Тургенева і др. з поводу Федьковича) - він дає. 2) Печатаючи брошуру нова теол. наука, не сказавши мені слова, зміняє заголовок і переміняє статтю, до котрої я писав передне слово, - так що я говорю одно, а перед очима читателя - друге. 3) Тепер, не сказавши мені ні слова, печата мою біографію, поклікуючись на мої листи, при чому бреше всякі речі, в тім числі про Антоновича і т. д. і т. д. - Я нігде такого скакання по чужому мозку не бачив! 1 сказав се Франку досить мняко, виставляючи йому на вид більше те, що він себе ж ріже такими заходами. Що ж мені робити? Не вже промовчати?". - Драгоманов М. - Павлику М. 10. III. 1894. // Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. - Т. VIII (1894 - 1895). - Чернівці, 1911.-С. 36.

 28. Грушевський М. З починів українського соціялістичного руху // М. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток. - Wien, 1922. - С. 56.

 29. Там же. .

 30. Див., напр.: Павлик М. Іван Франко супроти Драгоманова. - Додаток до: Павлик М. М. Драгоманов і високий рівень українства. - Львів, 1906. - С. 42.

 31. Франко І. Передмова //Листи до Ів. Франка і инших. - Львів, 1908. - С. V.

 32. В.і. Антоновичева - Л.М. Драгомановій (1881) // Архів М. Драгоманова. - Варшава, 1938. - Т.1. - С. 26.

 33. Антонович В. - Драгоманову М. 8.05. (1875?) // Архів М. Драгоманова. - С. 9.

 34. Недруковані листи В. Б. Антоновича до Ф.К. Вовка// Український історик. - 1989. - Числа 1-3(101- 103). - Т. 26. - С. 98 – 99.

 35. Драгоманов М. - Франку І. 16.11. 1887. // Листи до Ів. Франка і инших. - С. 85.

 36. Драгоманов М. - Кістяківському Б.О. 25.06. 1889. // ЦДІА у Львові. - Ф.663. - Оп. 2. - Спр. 56. - Арк. 16 зв.

 37. Див.: Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874 - 1885): У 2 т.: - К., 1994. - Т. 1. - С. 122 - 123; Там же. - К., 1995. - Т. 2. - С. 105 - 106 і т. д.

 38. Кістяківський О.Ф. Щоденник - Т. 1. - С. 296.

 39. Овсянико-Куликовский В. Воспоминания //Отдел рукописей и редкой книги Российской Национальной Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. - Ф. 1000. - Оп. 2 . - Ед.хр. 996. - С. 5.

 40. Терлецький О. - Драгоманову М. 3. 11. 1876. // ЦДІА у Львові. - Ф.663. - Оп. 2.-Спр. 83.-С. 107.

 41. Див., напр.: Іванова Р.П. М П. Драгоманов і революційне народництво (Друга половина 70-х - початок 80-х pp. XIX ст.) // Український історичний журнал. - 1966. - № 9. - С. 46 - 58; Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (II половина XIX ст.). - Київ, 1971; Хаясака Накото. Русские якобинцы иМ.П. Драгоманов - споры о путях решения национального вопроса // Славяноведение. - 1993. - № 3. - С. 80 - 85. і т. д.

 42. Дебагорий-Мокриевич В. Работа о Драгоманове // ГАРФ. - Ф. 6225. - On. 1. -Д. 12.-С. 40.

 43. БаулерА. Воспоминания о М.П. Драгоманове//Новый журнал,- Нью-Йорк, 1944. -№ 4. - С. 328.

 44. Драгоманов М. - Гольштейн А. Після 10.08.1887. // Матеріали до історії літератури і громадської думки. Листування і американських архівів. 1857 - 1933,-С. 47.

 45. Черкезов В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами. - Женева, 1882.-63 с.

 46. Дейч Л.Г. (О задачах эмиграции). Текст выступления на эмигрантском собрании в Женеве. Черновик. 1883. // Дом Плеханова. ОР и РК. - Ф. 1097. Дейч Л.Г. -Оп. 1,-Д. 165.-С. 3.

 47. Дейч Л. Письма Аксельроду П.Б. // Отдел Рукописей и Редкой книги Российской Национальной библиотеки им. М. Салтыкова-Щедрина. - Ф. 1097.-№196.-С. 29-31.

 48. Драгоманов М.П. К биографии А.И. Желябова. - Женева, 1882. - С. 7 – 9.

 49. Засулич В.И. ("Вольное Слово" и эммиграция). Статья // Отдел Рукописей и Редкой книги Российской Национальной библиотеки им. М. Салтыкова- Щедрина. Дом Плеханова. - Ф. 1098. - On. 1. - Ед. хр. 39. - 8 л.

 50. Письма Драгоманова М. Степняку-Кравчинскому С.М. 8.02.1885 - 1. 1895. И Российский Государственный архив литературы и искусства. - Ф. 1158,- Оп. 1. - Д. 285; а також: Степняк-Кравчинский С. М. В Лондонской эмиграции. - Москва, 1968. - С. 66-67.

 51. Арборре-Ралли З.К. Воспоминания. - Ч. 4. // Государственный архив Российской Федерации. - Ф. 7026. - On. 1. - Ед. хр. 4. - 96 л.

 52. Бурцев В. Л. Воспоминания. Драгоманов - украинский патриот и русский либерал-демократ // Государственный архив Российской Федерации. - Ф. 5802. - Оп. 2. - Ед. хр. 10. - 41 л.

 53. Драгоманов М. Историческая Польша и Великорусская демократия. - Женева, 1882.- С. 9.

 54. Драгоманов М. - Павлику М. 16.08.1890. // Переписка Михаила Драгоманова з Михайлом Павликом. - Т. VI. - С. 79.