Круглашов Анатолій Миколайович

Доктор політичних наук в Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях автора:

Монографія:

Круглашов А.М. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. - Видання друге. - Чернівці: Прут, 2001. - 488 с.;

Круглашов А.М. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. - Чернівці: Прут, 2000. - 488 с.

Рец.: Троян С. Драгоманов у сучасному прочитанні // Віче. - 2000. - № 12. - С. 149 - 150.

Рец.: Зашкільняк Л. Драма вченого чи драма нації? А. Круглашов. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова // Україна модерна. – Львів, 2001. - № 6. – С. 191 – 196.

Рец.: Гойло І.М. Анатолій Круглашов. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2001. – Т. 8. – С. 297 – 301.

Статті:

Круглашов Анатолій Миколайович.. Політичні ідеї Михайла Драгоманова: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.01 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. — К., 2002. — 39с.

Круглашов А. Боротьба М. Драгоманова з месіанськими міфами Російської імперії // Нова політика. – 2001. - № 4 (36). – С. 45 – 49.

Круглашов А.М. Наукова спадщина Михайла Драгоманова // Трибуна. – 2001. - № 9 – 10. – С. 32 – 34.

Круглашов А.М. Драгомановський аналіз соціальних проблем: теоретичні особливості // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. - Кам’янець-Подільський, 2001. - Т. 5 (7). - С. 16 - 23.

Круглашов А. Трансформація соціалістичних ідей у світогляді М. Драгоманова // Проблеми архівознавства: Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В.І. Стрельського. – Київ, 2001. – Випуск 4. – С. 303 – 319.

Круглашов А. Драгомановське бачення історизму // Науковий Вісник Чернівецького університету. Випуск 96 - 97. Історія: Збірник наукових праць. - Чернівці, 2000. - С. 234 - 243.

Круглашов А.М. Революція чи мирний прогрес? Драгомановське розв’язання проблеми // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. - Луцьк, 2000. - № 1. - С. 142 - 147.

Круглашов А. М. Драгоманов про роль і значення місцевого самоврядування // Політологічні та соціологічні студії. - Чернівці, 2000. - Т. 1. - С. 78 - 92.

Круглашов А.М. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти) // Український історичний журнал. - 2000. - № 3. - С. 73 - 92.

Круглашов А. Погляди Драгоманова на українсько - польське порозуміння наприкінці ХІХ ст. // Наукові Зошити Історичного Факультету. - Львів, 2000. - Випуск 3. - С. 87 - 93.

Круглашов А. Ставлення М. Драгоманова до проблем релігії та Церкви // Україна модерна. - Львів, 2000. - Число 4 - 5. - С. 105 - 123.

Круглашов А. Драгомановська концепція поступу // Науковий Вісник Чернівецького університету. - Чернівці, 2000. - Випуск 73 - 74. - Історія. - С. 227 - 241.

Круглашов А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю // Віче. - 2000. - № 3. - С. 106 - 119.

Круглашов А.М. Національна ідея: pro et contra Михайла Драгоманова // Буковинський журнал. - 2000. - № 1 - 2. - С. 105 - 121.

Круглашов А. “Слов’янська тема” на сторінках Драгоманівської “Громади” // Проблеми слов’янознавства. - Львів, 1999. - Випуск 50. - С. 143 - 152.

Круглашов А. М. Драгоманов у пошуках геополітичної ідентичності України // Віче. - 1999. - № 8. - С. 113 - 122.

Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? // Вісник Національної Академії наук України. - 1999. - № 11. - С. 50 - 60.

Круглашов А.М. Дилема української майбутності: федералістський вибір М. Драгоманова // Українські варіанти. - 1999. - № 3 - 4 (9 - 10). - С. 112 - 121.

Круглашов А. Михайло Драгоманов та його сучасники: етичний вимір взаємин // Українські варіанти. - 1999. - № 1 - 2 (7 - 8). - С. 52 - 60.

Круглашов А. Економічні проблеми у теоретичній спадщині М. Драгоманова // Питання історії нового та новітнього часу. - Випуск 7. - Чернівці, 2000. - С. 261 - 271.

Круглашов А. Розвиток поглядів М. Драгоманова на політичну організацію українського визвольного руху // Питання історії нового та новітнього часу. - Випуск 6. - Чернівці, 1999. - С. 179 - 201.

Круглашов А. Національна єдність України: погляди М. Драгоманова // Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 36. Історія. - Чернівці, 1998. - С. 181 - 195.

Круглашов А.М. Основа державного самоврядування (Конституційні аспекти теоретичної спадщини М. Драгоманова) // Вісник Національної Академії наук України. – 1996. - № 11- 12. - С. 36 - 42.

Круглашов А. М. Драгоманов про українсько-російські взаємини: національно-культурні аспекти // Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 6 - 7. Історія. - Чернівці, 1996. - С. 176 - 191.

Круглашов А.М. Драгомановська версія слов’янської ідеї // Проблеми слов’янознавства. - Львів, 1996. - Випуск 49. - С. 121 - 132.

Круглашов А.М. Політична свобода - основа державно-правових поглядів Михайла Драгоманова // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Правознавство. - Випуск 14. - Чернівці, 1997. - С. 90 - 102.

Круглашов А.М. У пошуках вирішення релігійного питання (Уроки М.П. Драгоманова) // Вісник Академії наук України. - 1993. - № 11. - С. 88 - 96.

Круглашов А. Розвиток державно-політичної думки України у ХІХ ст. // Право України. - 1993. - № 2. - С. 41 - 47.

Круглашов А.М. Держава, нація, людина... М. П. Драгоманов про національний розвиток України // Вісник Академії наук України. - 1992. - № 2. - С. 22 - 32.

Круглашов А.М. М.П. Драгоманов про російських революціонерів початку 70-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал. - 1992. - № 6. - С. 47 - 56.

Круглашов А.М. Політико-правові погляди М. Драгоманова // Радянське право. - 1991. - № 9. - С. 45 - 49.

Круглашов А.М. М.П. Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні // Радянська школа. - 1991. - № 8. - С. 90 - 93.

Круглашов А.М. Небезпечний українофіл? Русифікатор? Сепаратист? // Трибуна. - 1991. - № 9. - С. 29 - 31.

Круглашов А. Проблеми національно-культурного розвитку українців Австрії в працях Михайла Драгоманова (друга половина ХІХ ст.) // Українсько-австрійські взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. - Київ -Чернівці, 1999. - С. 230 - 247.

Круглашов А. Конституційні ідеї М. Костомарова та М. Драгоманова // “Вільна Спілка” і сучасний український конституціоналізм: Драгомановський збірник. - Львів, 1996. - С. 110-115.

Круглашов А. “Віденська Січ” і слов’янство: зв’язки та орієнтації (1860-ті роки - початок ХХ сторіччя) // Проблеми слов’янознавства. - Львів, 1995. - Випуск 47. - С. 65 - 68.

Круглашов А. Критерій - інтереси власного народу // Буковинський журнал. - Чернівці, 1993. - № 2. - С. 160 - 169.

Круглашов А. Румуно-молдавські сюжети у творчості М. Драгоманова // Проблеми історії міжнародних відносин: Збірник. - Чернівці, 1993. - С. 72 - 88.

Круглашов А. Єврейське питання в ідейній спадщині М.Драгоманова // Національний фактор і міжнаціональні відносини: історія та сучасність: Збірник. - Чернівці, 1992. - С. 139 -144.

Конференції та конгреси:

Круглашов А. Творячи минуле: образ М. Драгоманова в історіографії та політичній літературі (до початку 1920-х рр.). // Українська історична наука на порозі ХХІ століття. – Міжнародний науковий конгрес. – Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р. – Чернівці, 2001. – Т. 3. – С. 25 – 32.

Круглашов А. Європейська цивілізація та українська історія (деякі аспекти драгоманівської теоретичної інтерпретації) // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. - Матеріали наукової конференції 16 - 18 березня 2000 р. - Чернівці, 2000. - С. 51 - 57.

Круглашов А. У пошуках геополітичної ідентичності України //Четвертий Міжнародний Конгрес Україністів, Одеса, 26 - 29 1999 р. Доповіді та повідомлення. - Історія. - Частина І. Від давніх часів до початку ХХ ст. - Одеса-Київ-Львів, 1999. - С. 311 - 318.

Круглашов А. Політичні аспекти розвитку слов’янської ідеї в Україні (друга половина ХІХ ст.) // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Харків, 26 - 29 серпня 1996. Філософія, Історія культури, Освіта. - Харків, 1996. - С. 95 - 100.

Круглашов А.М. М.П. Драгоманов про проблему консолідації української нації // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття. Матеріали п’ятої науково - практичної конференції. - Київ, 22 - 25 травня 1997 р. - Київ - Чернівці, 1997. - С. 39 - 43.

Круглашов А.М. Педагогічні ідеї М. Драгоманова: історичний контекст та актуальні аспекти // Матеріали міжнародної наукової конференції “Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми”. - Чернівці, 1996. - С. 44 - 46.

Круглашов А.М. Проблеми слов’янських меншин України у теоретичних працях М. Драгоманова // Актуальні проблеми відродження мов і культур західних та південних слов’ян в Україні. Міжвузівська науково-практична конференція 14 - 15 травня 1993 р. Тези доповідей і повідомлень. - Одеса, 1993. - С. 192 - 198.

Круглашов А.М. Історичні традиції та політичні перспективи міського самоврядування в теоретичній спадщині М. Драгоманова // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (Історія і сучасність), м. Рівне, 7 - 9 квітня 1993 р. - Тези міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, 1993. - С. 5 - 7.

Круглашов А.М. Михайло Драгоманов: від всеслов’янства до європеїзму // Х Всеукраїнська славістична конференція “Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури” (Тези доповідей). - Чернівці, 1992. - Т. ІІ. - С. 146 - 147.

Круглашов А. Буковина у творчості Михайла Драгоманова // До витоків назви краю Буковина (600-річчя першої писемної згадки). Тези доповідей та повідомлень ІІ Буковинської історико-краєзнавчої конференції, м. Чернівці, 2 - 3 жовтня 1992. - Чернівці, 1992. - С. 98 - 99.

Круглашов А.М. М. Драгоманов у творчих зв’язках з українською інтелігенцією Буковини // 370 років Хотинської війни. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 27 - 28 вересня 1991 р. - Чернівці, 1991. - С. 50 - 52.

Круглашов А.М. Проблеми національно-культурної праці українців Галичини в творчості Драгоманова (деякі аспекти) // 900 років Дрогобичу: історія і сучасність. Тези доповідей міжвузівської краєзнавчої науково-практичної конференції, Дрогобич, 18 - 19 грудня 1991 року. - Дрогобич, 1991. - С. 62 - 64.

Круглашов А.М. М.П. Драгоманов про співвідношення еволюції та революції у суспільно-політичній боротьбі // Михайло Драгоманов і українське національне відродження. - Тези Доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 150 - річчю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова, Київ, 22 - 23 травня 1991 р. - Київ, 1991. - С. 19 - 22.

Анотація

Круглашов А.М. Політичні ідеї Михайла Драгоманова. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія і історія політичної науки. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2001.

У дисертації на основі оригінальних праць, архівних документів і мемуарів, листування, публіцистики та наукових публікацій досліджується розвиток політичних ідей М. Драгоманова. Вивчена еволюція поглядів Драгоманова на суспільну організацію, простежено зміну його ідеологічних орієнтирів. Особлива увага приділена реформаційно-протестантському плану мислителя.

Проаналізовані погляди вченого на етногенез, його концептуальні розробки в царині теорії нації та національних рухів, зроблений ним теоретичний внесок у розв’язання “національного питання” в Східній Європі. Розглянуто місце слов’янської ідеї в поглядах Драгоманова. Розкрито еволюцію політичної програми мислителя, визначено основні етапи розвитку його політичного світогляду, вплив ученого на формування ідеології українського національного руху, російського конституціоналізму та земського лібералізму.

Визначено теоретичні та практичні орієнтири Драгоманова щодо проблем політичної етики, оцінено його внесок у формування моральних засад громадської діяльності сучасників. Обґрунтовано причини федералістського вибору Драгоманова, розглянуте його ставлення до ідеалу національної державності та визначення ним умов її завоювання. Підсумовано внесок ученого в розвиток української та російської політичної думки, його значення як одного з східноєвропейських теоретиків національної демократії.

Ключові слова: Політичні ідеї Драгоманова, протестантський проект, європоцентризм, слов’янська ідея, федералізм, права людини, національна демократія.


Kruhlashov A.M. Political ideas of Mykhailo Drahomanov. - Manuscript.

A Dissertation for the Degree of the Doctor of Sciences (Politics). Speciality 23.00.01. – Theory and History of Political Science. - Jurii Fed’kovych Chernivtsi National University, 2001.

In the dissertation author analyses theoretical heritage of the outstanding Ukrainian political thinker M. Drahomanov, basing his conclusions on the original writings of the thinker, his archival documents etc. Step by step the key issues of his theory are considered in the survey. Starting from his attitudes towards social ideals author reflects Drahomanov’s ideological evolution and his political preferences. The main accent has been made on the Reformation plan for Ukraine drafted by the scholar.

The thinker revised the concept of nation and nationhood proposing his solution to the national question. The place of the Slavic idea in the outlooks of Drahomanov is considered as well. On the ground of his historical and political analyses he made an important contribution into the programs of Russian liberalism and Ukrainian national movement.

The most important part of Drahomanov’s theory is his political ethics. His contribution into moral stance of the contemporaries is evaluated in the dissertation. Finally, Drahomanov’s federalism and related political scripts for Ukraine, Russia and Eastern Europe has been treated in the dissertation. The author has explained Drahomanov’s approach towards the Nations State ideal and how he understood the possibilities to win the Independence for Ukraine. An importance as well as some failures of the thinker are outlined in the research.